بررسی چالش‌ها و تأثیر ایران کد در افزایش کارایی فرآیند تأمین کالای یک سازمان نظامی- انتظامی

چکیده

مدیریت فرآیند تأمین‌ کالا به‌عنوان‌ یکی از فرآیندهای زنجیره تأمین با هدف به‌دست آوردن کالا یا خدمات مورد نیاز با کمترین هزینه و در بهترین شرایط زمانی، مکانی، کمی و کیفی جایگاه ویژه‌ای در مدیریت کسب‌وکار دارد. وجود اطلاعات کافی از موجودیت‌ها و تبادل صحیح این اطلاعات، دقت و سرعت فرآیند را افزایش داده و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد.
سیستم‌های طبقه‌بندی‌ و‌ کدگذاری نیز با هدف ارائه شناخت و ایجاد زبان مشترک، سعی در افزایش کارایی فرآیندهای تأمین کالا داشته و ساز‌و‌کارهایی مناسب با این نیازها ارائه می‌دهند. این مقاله ابتدا به معرفی ایران‌کد و تأثیر آن در فرآیند تأمین کالای یک سازمان نظامی‌- انتظامی می‌پردازد و سپس چالش‌ها و تأثیرات پیاده‌سازی ایران‌ کد با استفاده از مدل لوزی لویت را که شامل عوامل اهداف و راهبردی، ساختار، فن‌آوری و نیروی انسانی می‌باشد، نشان می‌دهد. داده‌ها از طریق آزمون T تک نمونه‌ای محاسبه شده و برای نشان دادن ارتباط هر یک از عوامل مدل با افزایش کارایی از نرم‌افزار spss ‌و ضرایب همبستگی استفاده شده است. در ادامه نیز مدل نهایی تحقیق پس از تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of challenges and Iran code impact in increasing efficiency of amilitary - Police organization procurement process

چکیده [English]

Procurement process management as one of the supply chain processes with the aim of obtaining required goods or services at the lowest cost and the best conditions of time, place, quantity and quality has a special place in business management. Have adequate information of availability and appropriate exchange of information, increasing the accuracy and speed the process and reduce its costs.
Classification and coding system, for providing knowledge and creation of a common language, try to increase the efficiency of procurement processes and provide appropriate mechanisms for these needs.This paper first introduce the Iran code and its impact on the process of supplying a military - police organization and then indicate the challenges and influences of Iran code implementing using Leavitt's diamond model includes objectives and strategy, structure, technology and manpower factors. The data was calculated by one sample T-test and spss software and correlation coefficients was used to show the relationship of each factor of model with increasing of efficiency.Then the survey final model is presented after data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • efficiency
  • Irancode
  • coding (encoding)