ممیزی فعالیت‌ها از نظر اصول بنیادین 5 اس

چکیده

5 اس یکی از مفاهیم اساسی و تأثیر‌گذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی هر سازمانی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر با عنوان‌ بررسی کلانتری‌ها از نظر اصول بنیادین 5 اس با یک هدف اساسی تبیین وضع موجود با مطلوب در نظر دارد با بهره‌گیری از مدل و پرسش‌نامه استاندارد سنجش و ممیزی 5 اس که بر روی 5 بعد اساسی ساماندهی،‌ نظم و ترتیب،‌ نظافت و پاکیزگی، استاندارد‌سازی و انضباط متمرکز می‌شود، وضعیت موجود کلانتری‌های جامعه هدف را مورد بررسی قرار داده و‌ در صورت وجود شکاف معنی دار با وضع مطلوب با تعیین فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب هر یک از مؤلفه‌های مذکور، راهکارهای عملی‌ کاهش این فاصله را ارائه نماید. این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی‌- پیمایشی است‌. جامعه مورد مطالعه این تحقیق عبارت است‌ از کلیه کارکنان دو واحد از کلانتری‌های غرب تهران بزرگ که در این راستا، در مجموع 66 نفر‌ از کارکنان به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پس از شناسایی متغیرهای تحقیق، مؤلفه‌های‌ اصلی و عوامل متغیرها شناسایی و مدل مفهومی، پرسش‌‌نامه تحقیق بر آن اساس تهیه و توزیع و جمع‌آوری شد. پس از ورود‌ داده‌‌‌‌‌های‌ حاصله در نرم افزار و تعیین پایایی ابزار سنجش،‌ برای تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های‌ تحقیق از آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها بیانگر آن است که کلانتری‌های مورد بررسی در این تحقیق با توجه به الزامات و ابعاد پنجگانه مطرح شده در مدل 5 اس در هر پنج حوزه با وضع مطلوب فاصله‌ و اختلاف معنی‌داری دارد و ضروریست نسبت به تعریف و اجرای برنامه‌های بهبود اقدام گردد. بین تمام اصول با یکدیگر ارتباط معنی‌دار وجود داشته و اختلاف معنی‌داری بین تأثیرگذاری هر یک آن‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activities audit using the principles of 5S

چکیده [English]

5S is one of the basic and effective concepts in improving the efficiency and effectiveness of operating of any organization. The present study, "Police investigation from perspective of the fundamental principles of 5S”, with a basic aim of explanation of the current situation with the favorite one and using standard model and questionnaire of 5S audit that focuses on fundamental dimensions including organization, clarity, standardization, discipline considers the present situation of Police and if there are significant gaps between the current situation to the ideal one, it provide practical solutions to reduce this gap using determine the interval of present condition with the best conditions for each of the components.
This study is a descriptive – survey one. The population of this research includes all of 66 individuals of employees randomly selected and then the search variables, the principal components and the variables factors were identified. The conceptual model and survey questionnaire was supplied, distributed and collected. After entering the data to software and reliability measurement of assay tools, inferential statistics were used to evaluate the search hypothesis and analysis the data. It is necessary to define and implement the improvement plans. Between all the principals are Significant relationship and there is no significant difference between the effectiveness of each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5S
  • fundamental principles
  • auditing
  • activities