رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان

چکیده

فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع‌آوری اطلاعات عمل می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که از این طریق ضمن مقایسه بخش‌ها وگروه‌های کاری، به اولویت‌بندی‌ مسائل پرداخته و ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین‌وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند‌ و‌ به تقویت کارآفرینی‌ سازمانی و افزایش زمینه خلاقیت و نوآوری اقدام کنند. هدف از این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت تهران در قالب پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می‌باشد.‌ جامعه مورد پژوهش را تمام کارمندان ستادی پژوهشگاه صنعت نفت، که تعدادشان 200 نفر می‌باشد، تشکیل می‌دهد‌ که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 127‌ نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید.‌ به منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل و پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر فرهنگ سازمانی با مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ حاکم بر سازمان پژوهشگاه صنعت نفت فرهنگ‌ ادهوکراسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational culture and entrepreneurship of personnel

چکیده [English]

Organizational culture is a data collection tool and in this way managers would enable,in addition to comparing Sections and working groups, to address issues priority and identify staff perceptions and expectations.Thus they can improve the gap between existing and desired situation and strengthenorganizational entrepreneurs and increasing ofcreativity and innovation fields.The purpose of this paper is to explore the impact of organizational culture on organizational entrepreneurship component of Tehran's oil industry research in the form of cross correlation and survey. The study population includes all RIPI staff, 200numbers, that 127 people was selected with a random sampling using Morgan table.Two questionnaires includeMarguerite Hill organizational entrepreneurs and Cameron and Queen standard organizational culture was used. The results indicate that there is a significant positive relationship between the organizational culture variable and organizational entrepreneurship components and dominant culture in RIPI is democracy culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Organizational entrepreneurship
  • organizational culture
  • organizational entrepreneurship culture