گستردگی انواع کارکردها و استانداردهای تجارت الکترونیک

چکیده

تنوع گسترده در‌ کارکردهای تجارت الکترونیکی حاکی از نیازهای امروزی بشر در عرصه‌های مختلف تجاری است. بنابراین حکومت‌ها و دولت‌ها با هدف‌گذاری و تبیین نقشه راه، به دنبال پیاده‌سازی الزامات زیرساختی آن‌ها هستند تا بیشترین بهره را از آن خویش سازند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رشد استانداردها و کارکردهای تجارت الکترونیکی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان یافته است و به بررسی پیش‌آیندها و ظرفیت‌های پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در اقتصادهای جدید، بویژه توانمندی‌ها و الزامات دولت الکترونیکی در این زمینه، می‌پردازد.
مطالعه‌ حاضر از نظر روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی بوده و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، به شیوه مروری از نوع کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. برای این منظور مستندات موجود، از طریق روش تحلیلی و مفهومی به کاوش و بررسی گذاشته شده است؛ به بانک‌های اطلاعاتی، استنادی و مرجع در زمینه تجارت الکترونیک مراجعه شده، اطلاعات استخراج شده کدگذاری مفهومی و دسته‌بندی عملیاتی گردیده و در نهایت مورد تجزیه‌و‌تحلیل محتوایی‌ واقع شده‌اند.
یافته‌های‌ پژوهش علاوه بر تشریح ضرورت‌ها، کارکردها و معرفی استانداردها و مراجع استانداردسازی تجارت‌ الکترونیکی در سطوح مختلف، شامل بررسی محتوایی استانداردها نیز می‌باشد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در کشورهای مختلف، بسیاری از استانداردهای تجارت الکترونیکی در بخش تبادل الکترونیکی‌ داده‌ها و پیام‌ها تشابهات بسیار زیادی با یکدیگر دارند که این امر نگاهی یکسان و جهانی به مفاهیم و الزامات زیرساختی تجارت الکترونیکی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The wide of variety of e-commercefunctions and standards

چکیده [English]

Wide variety of electronic commerce functions addresses human today's needs in various businesses. So the governments and the states using establishing and defining the road map try for implementation of that infrastructure requirements to make the most of it himself. The study organizes to examine the growth of e-business standards and practices at the national, regional and international organizations levels and also investigate the capacity of e-commerce implementation in new economies- particularly the ability and the requirements of e-government in this regard.
Methods of the study were descriptive and in terms of data collection ways was undertaken in the review way of library type. For this purpose, existing documents has been explored through analytical and conceptual approach; bank information and reference documents in the electronic commerce contexthas been referred, extracted information has been conceptually coded and operationally categorized and ultimately have been analyzed contently.
The study findings in addition to outline the requirements and functions and the introduction of e-business standards and standardization references at various levels, also including review of content standards. The results showed that different countries have a lot of similarities in many of e-commerce standards in the electronic data and messages exchange with each other that illustrates the same and global view to the concepts and infrastructural requirements of the e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • electronic commerce
  • digital economy
  • e-governmen