کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینه‌سازی سیستم ترابری

نویسندگان

چکیده

عمومی‌ترین مسئله‌ای‌ که در مقابل هر مدیر سازمانی قرار دارد، این است که چگونه منابع محدود موجود خود را به بهترین نحو ممکن تخصیص دهد. معمولاً منابع محدودی که در اختیار هر مدیری قرار دارد عبارتند از: سرمایه، مواد اولیه، ماشین‌آلات و وسایل مورد لزوم آن، مکان، زمان و نیروی انسانی است. سعی و کوشش مدیران بنگاه‌های تولیدی و تجاری این است که با توجه به محدودیت‌های منابع موجود، بتوانند سود و عایدی‌ عملیات مؤسسه خود را تا مقدار قابل قبول و معقولی افزایش دهند. تحقیق در عملیات به عنوان ابزاری مناسب در جهت مدیریت سیستم‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت برنامه ریزی به‌کار می‌رود با توجه به کمبود منابع و ارزش بالای آن لزوم تخصیص بهینه امکانات و منابع ضروری است.
هدف از این تحقیق استفاده از روش‌های‌ پژوهش عملیاتی، مدل‌های حمل‌و‌نقل در بهینه‌سازی سیستم ترابری‌ نیروی انسانی یک سازمان نظامی و به‌دست آوردن مدل تخصیص بهینه وسائط نقلیه، با توجه به فراوانی مسافرین در مسیرهای متفاوت با حداقل هزینه می‌باشد. این تحقیق، یک نوع تحقیق کاربردی از نوع کمی است و خصوصیت خاص گراست و تمرکز آن نسبت به ترابری نیروی انسانی سازمان مورد مطالعه می‌باشد. در این مطالعه بر اساس وسائط نقلیه مورد استفاده در سازمان، مسیرهای مختلف رفت و برگشت، تعداد مسافت‌ پیموده شده و فراوانی مسافرین در هر مسیر، اقدام به طرح مدلی جهت بهینه‌سازی سیستم حمل‌و‌نقل‌ می‌شود که با استفاده از روش‌های پژوهش عملیاتی، روش گوشه شمال غربی و تخمین وگل، به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
این تحقیق پس از بررسی سه مشخصه هزینه کرد در ترابری یعنی: هزینه نیروی انسانی، نت و سوخت، هزینه ترابری نیروی انسانی در وضع موجود را مشخص می‌کند و با استفاده از برنامه‌ریزی خطی به طراحی مدل تخصیص بهینه حمل‌و‌نقل‌ می‌پردازد و سپس از طریق روش‌های گوشه شمال غربی و وگل این مدل را حل می‌کند و در پایان به ارائه طرحی جهت ترابری نیروی انسانی، که باعث کاهش هزینه حمل‌و‌نقل نسبت به وضع موجود می‌گردد‌ و قابلیت پیاده سازی در سازمان را دارد، می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of operations research to optimize transportation systems (case study: a military organization)

نویسندگان [English]

  • S. N. panah
  • M. R. Bajgany
چکیده [English]

The most common problem that every organizational managers encounter is how allocate the available limited resources in the best possible way. The available limited resources of each manager are: investment, raw materials, machinery and its necessary equipment, place, time and human resources.Diligence of business managers of manufacturing firms is toreasonablyincreasethe benefit and revenue from its company operation. Operations Research used as a suitable tool for systems management, decision-making process and offering proper strategies to planning.Due to lack of resources and the high value of it,the necessary of optimal allocation of resourcesis essential.
The goal of this study is use of operations research methods,transit models for optimizingpersonneltransport systems of a military organization,obtaining an optimal allocation model of vehicles due to abundance of travelers in different paths with minimum cost.
This research is an application study of quantitative type and has specific characteristics-oriented and its focus is towards transportation of the studied organization.
In this study based on organization used vehicles, tripdifferent paths, number of mileage and frequency of passengers in each direction, a model is designed to optimize the transportation system.Then data were analyzed usingthe operations research techniques and northwest corner method and Vogelestimates.
This study determinethe staffingtransportation cost of status quo by following three characteristic of transport costs consisting the staffing, NET and fuel costsand designan transportation optimal allocation model using a linear programming. Thenthis model was analyzed by the northwest corner and Vogel method.Finally, a plan offer to transportation which reducestransporting costs compared to the existing situation and hasabilityto implement in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • operation research
  • public transportation systems
  • linear programming