بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین

نویسندگان

چکیده

دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین با هم اشتراکاتی دارند، با این حال تبادل کمی بین آن‌ها‌ وجود دارد. در این پــژوهش سعی شده بخش‌هایی از همپوشانی و تعامل این دو مفهوم بررسی و به نقش و دیدگاه هر یک از این دو مفهوم در قبال دیگری پرداخته شود. در قدم اول، این مقاله به بررسـی هر یک از مفاهیم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین می‌پردازد و سپس نشان داده می‌شود که چگونه بینش در مورد هر رشته می‌توانـد به حمایت، پشتیبانی و تکمیل دیگـری منجر شود.
به‌طور‌ کلی نتیجه اصلی این است که افزایش تعامل میان این دو مفهوم مهم، برای گسترش دانش در هر دو عرصه بسیار مفید است‌ و موجب افزایش توانایی سازمان در رسیدن به اهداف و چشم‌اندازهای خود می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the appropriateness and the intersection (siding and relation) Two concepts of strategic and supply chain management dr Mohamed Khodabakhshi, F. solhdost, R.rajati

نویسندگان [English]

  • m khodabakhshi
  • fataneh solh dust
  • rokhsareh rajati
چکیده [English]

Two concepts of strategic and supply chain management are in common with each other; however there is little interchange between them. In this research, we tried to investigate the overlap and interaction parts between the two conceptsand then determine the role and perspective of each of these two concepts towards another one.Firstly, each of the concepts of strategic and supply chain management was discussed andthen it was shown how the insights about the each field can leadto support and complement the other.
Overall, the main conclusion is that the increased interaction between the two concepts is useful to expand knowledge in both fields and enhance the organization's ability to achieve their goals and perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • Supply Chain Management
  • fitness and intersections )siding and relation) of two concepts
  • multilateral perspective