ررسی نقش و تأثیر شایستگی کارکنان بر افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های لجستیکی

نویسندگان

چکیده

امروزه رقابت شدید و تغییرات فناوری، سازمان‌ها را ناچار به اتخاذ شیوه‌های متنوعی برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خود نموده است. اکنون از کارکنان انتظار می‌رود در محیط رقابتی با سایر سازمان‌ها، کارایی و اثربخشی بیشتری را به نمایش گزارده و از طریق تقویت شایستگی‌ها به این امر همت گمارند. محیط منابع انسانی در ساختارهای زنجیره تأمین نیز تحت تأثیر همین تحولات، رویکرد «شایستگی محور» را پذیرفته و در برنامه توسعه کارکنان خود به مزیت‌های آن عنایت می‌ورزد.
در همین راستا استقرار نظام شایستگی کارکنان به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی کشور در سند چشم‌انداز 20‌ساله مورد تأکید قرار گرفته و دولت و سازمان‌های تابعه را مکلف نموده است تا با تأکید بر نوسازی و اثربخشی در جهت استقرار نظام شایستگی در راستای افزایش و تعالی بهره‌وری در عملکردهای پشتیبانی از اهداف و برنامه‌ها به صورت مضاعف بکوشند در این مقاله جهت بررسی ارتباط مصادیق شایستگی کارکنان نظامات منابع انسانی سازمان‌ها و اثر نهایی این مسئله با توجه بر افزایش بهره‌وری در عملکردهای لجستیکی سازمانی مطالبی به تحریر درآمده است.

عنوان مقاله [English]

The Influneces of Employees’ Meritoriousness on Productivity and Profitability Rise in Logistical Activities

نویسندگان [English]

  • m khodabakhshi
  • m zohrabian
چکیده [English]

Nowadays, the intense competition and technological changes has made the organizations to employ various types of methods in order to increase their own human resource productivity and performance. At the current stage, it will be desired that the employees’ efficiency and effectiveness increase, as the environment is changed to be more competitive, through reinforcing merits and competencies.

The atmosphere of human resource in supply chain is also affected by these changes and has accepted the “Merit-Orientated Approach” in order to take advantage of this approach for its employees’ development programs.

With regard to the issues mentioned above, the implementation of employees’ meritorious ness system is stressed as one the prominent guiding politics of the country in the “20 years future plan” and has made the government and its related organizations to implement the merit system in order to increase productivity.

In this article some prominent issues are explained in order to analyze the relationship between the status of merit-based systems of human resources and the increase in productivity and profitability of logistical operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain/ Employees/ Meritorious ness System/ Human Resource Management/ Meritorious ness
  • Productivity/ Effectiveness
  • Efficiency/ Logistical