ارائه الگویی جهت شناسایی و مدیریت بر ریسک‌های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه زنجیره تأمین

نویسندگان

چکیده

سازمان‌ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می‌باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره‌ تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. گسترش و توجه به اهداف مذکور نیازمند فعال شدن بخش‌های تحقیقاتی در این سازمان‌ها را برجسته می نماید. در مقاله حاضر موضوعات مختلفی از جمله فرآیند مدیریت ریسک، روش‌های شناسایی ریسک‌ها، یک مدل از ریسک‌های زنجیره تأمین الکترونیکی و در انتها یک الگو برای ریسک‌های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه زنجیره تأمین ارائه می‌گردد. اهدافی که در این مطالب مختصر دنبال می‌شود، آشنایی مدیران و کارشناسان پروژه‌ها برای درک حوزه مخاطرات و ریسک‌هایی است که در محیط‌های تحقیقاتی روی می‌دهد، همچنین فراوانی آنها را به طور مختصر نمایان می‌سازد. روش پژوهش مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، کمّی و توصیفی و از نوع همبستگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Risk Recognition and Management in Supply Chain Projects

نویسندگان [English]

  • j mahmoodi
  • a hossein zade
چکیده [English]

Organizations are always attempting for increasing their market share and profit in order to achieve competitive advantage. In order to reach such goals the efficiency and effectiveness of the supply chain should be considered. Development of the mentioned goals requires the activation of research segments in the organizations. In this article different subjects are expressed such as “risk management process” and “risk detection methods” and also a sample of electronic supply chain risk has been analyzed. Finally a model has been proposed for the research projects within the subject of supply chain. The goal that had been followed in this article is the introduction of the project managers to the recognition of critics and risks, which are occurred in the research environment. Also the distribution of these risks is depicted shortly. The method of this research article is applicable in terms of purpose and quantitative in terms of data types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk/ Supply Chain/ Research Organizations/ Project Management