تدوین نقشه راهبرد مدیریت زنجیره تأمین با ترکیب نمودار حلقه علّی و کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

چکیده

امروزه سازمان‌ها به جای اینکه مجبور باشند در تمامی زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته باشند، می‌توانند از توانمندی‌های محوری سایر سازمان‌ها به منظور بهینه‌سازی قابلیت‌ها و افزایش اثربخشی یکدیگر بهره گرفته و سطح رضایت‌مندی مشتریان خود را ارتقاء دهند. این مشارکت نیازمند یک مدیریت دقیق و نظام‌مند و جهت‌دهی اهداف اجزای زنجیره در یک راستای مشترک می‌باشد که در صورت بی‌توجهی به آن سازمان رو به زوال گرویده و در نتیجه سهم رقابتی خود را به رقبا می‌دهد. نظام مدیریت عملکرد باید توسعه متوازن در سازمان را تسهیل نموده و نقش اساسی در مدیریت و تخفیف تعارضات درون سازمانی ایفا نماید. علاوه بر این، باید در کنار پرداختن به سنجه‌های مالی، باید از قدرت بازتاب مشخصه‌های مزیت‌ساز در محیط‌های تجاری نوین نیز برخوردار بوده و فراتر از استانداردهای مالی، مقولاتی همچون توسعه نیروی انسانی، خلق دانش، نوآوری، توسعه و ارتقای فرآیندها را نیز مدنظر قرار دهد. مهم‌تر از آن، سیستم مدیریت عملکرد باید با چشم‌اندازها و راهبردها در پیوند باشد. قابلیت‌های کارت امتیازی متوازن، در پوشش موارد یاد شده سبب گردیده به رویکردی محبوب جهت مدیریت عملکرد مبدل شود. در این مقاله ضمن اشاره به برخی محدودیت‌های کارت امتیازی متوازن و برشمردن ظرفیت‌های رویکرد پویایی‌های سیستم، چارچوبی جهت تلفیق نمودار حلقه علّی و کارت امتیازی متوازن به عنوان راهکاری جهت تدوین نقشه راهبرد پیشنهاد شده و پس از رسم نمودار حلقه علت و معلولی و ایجاد کارت‌ امتیازی متوازن مدیریت زنجیره تأمین، نقشه راهبرد آن به دست آمده است.

عنوان مقاله [English]

Creating Supply Chain Management Strategy Map With Using Causal Loop Diagram and Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • ahmad norang
  • m.ali arasjani
  • hamed mehryar
چکیده [English]

Nowadays, organizations can use of main capabilities and competencies of other organizations to optimize abilities and increase the effectiveness of each other and elevate level of their customer satisfaction instead of having the best performance in all fields themselves. This participation requires an accurate and systematic management system and directing components’s goals of the chain in a common way as if it’s been neglected cause organization misses it’s competitive advantages and thus gives it’s competitive share to other competitors. Performance management system should facilitate balanced development in organization and play a key role in managing and mitigating conflicts within it. Moreover, it’s expected from Performance management system beside attention to financial measures, be able to reflect the characteristics that make advantages in modern business environment also beyond the financial standards, can consider other issues such human resources development, knowledge creation, innovation, processes development and promotion. More importantly, the performance management system should be linked with the vision and strategies. Balanced scorecard) BSC (capabilities in covering the cases mentioned above cause BSC become a popular approach for performance management. This article points out some limitations of balanced scorecard approach and some potential and capacities of system dynamics as well, furthermore propose a new framework that is combining system dynamics causal loop diagram and balanced scorecard as a solution to improve the process of formulating a strategy map. Finally, after drawing the supply chain management causal loop diagram and creating balanced scorecard in related to it, supply chain management strategy map is achieved.