با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی و طرح آشیانه‌ای

نویسندگان

چکیده

عملکرد مثبت بخش خرید تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و بقای یک زنجیره تأمین دارد. ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان یکی از عمده‌ترین وظایف بخش خرید در یک زنجیره تأمین است. در این مقاله، یک مدل خطی فازی چندهدفه جهت حل مسئله انتخاب تأمین‌کننده ارائه شده است. روش ارائه شده، تصمیم‌گیر را قادر به شناسایی عوامل اثرگذار می‌سازد و اهمیت نسبی آنها در انتخاب تأمین‌کننده را با توجه به راهبردهای مورد نظر بیان می‌کند. برای انجام این کار، ابتدا با استفاده از تکنیک Nested Design در طراحی آزمایش‌ها به انتخاب معیارهای انتخاب تأمین‌کننده می‌پردازد. سپس، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ابهام حاکم در تعیین اهمیت عوامل مختلف لحاظ می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Presenting the Multi-Measure Integrated Decision Making Process for Selecting the Supplier; Employing the Fuzzy Collection and the Nested Design

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Aghaa Mohahamad Ali Kermani
  • Masoud Nasiri
چکیده [English]

The positive functionality of the buying division will directly influence the decline in costs, and the rise in profitability and maintenance of a supply chain. In this paper a linear multi-purpose decision making model is presented in order to solve the supplier selection problem.

The presented method enables the decision maker to recognize and distinguish the effective factors and their relative importance in case of selecting the supplier with regard to the desired guidelines.

In order to implement such task, initially we will select the measures of selecting supplier with the employment of the Nested Design method in designing experiments. Then, utilizing the fuzzy hierarchical analysis process; the dominant ambiguity of various factors’ importance determination will be considered.