بررسی موانع و مشکلات پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی در ناجا

نویسندگان

چکیده

نظام بودجه‌بندی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص‌های عملکرد و تخصیص منابع است. بودجه عملیاتی ابزار مؤثری است که بین منابع مصرفی و نتایج برنامه‌ها در سازمان‌ها ارتباط منطقی برقرار می سازد.
نظام بودجه‌ریزی مناسب موجب طرح‌ریزی‌های ادواری، بهبود هماهنگی و ارتباط می‌گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد و فعالیت‌های واحدها را در جهت اهداف سازمان هدایت می‌کند.
لذا تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی موانع پیاده‌سازی می‌پردازد و به صورت موردی بودجه یک سازمان دولتی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) را در نظر گرفته و تلاش شده تا مهم‌ترین شاخص‌هایی که مربوط به مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی می‌باشد، مورد بررسی قرار گیرد. این موانع با توجه به ادبیات موجود و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان و خبرگان در امر بودجه‌ریزی به سه دسته عوامل محیطی، فنی و فرآیندی و انسانی طبقه‌بندی می‌شود. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمونT در سطح اطمینان 95 درصد وبرای اولویت‌بندی موانع اجرای مؤثر بودجه‌بندی عملیاتی از ضریب چوپروف استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه پس از اعمال نظرات متخصصان و کارشناسان امور پژوهشی در امر بودجه‌ریزی جهت شفاف شدن و رفع ابهامات سؤالات و افزایش روایی، با پایایی مناسب 92 درصد بین 50 نفر از متخصصین امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به صورت تمام شمار انتخاب و جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین پیاده‌سازی بودجه‌بندی عملیاتی با عوامل محیطی، فنی و فرآیندی و انسانی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن توجه به این موانع نسبت به برطرف کردن آنها اقدام شود تا پیاده‌سازی بودجه عملیاتی با موفقیت همراه باشد.

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Operational Budgeting Implementation Barriers and Problems in NAJA

نویسندگان [English]

  • Ghodratollaah Taalebnia
  • Mohammad Manzoor Ghaazaati
چکیده [English]

The performance budgeting system looks for creating a linkage between the performance indices and resources allocation. The appropriate budgeting system will result in cyclic planning, better cooperation and communication, and also creates a suitable platform for controlling, measuring, and evaluating the employees’ performance. It also guides the divisions’ activities towards the organization’s goal.
So, the current survey will analyze and determine the implementation barriers of a governmental organization (here in our specific case NAJA is considered), and also attempts to analyze the most prominent indices of performance budgeting implementation problems. These obstacles and barriers are categorized in three different groups of environmental, technical-processing, and personal factors; due to the budgeting experts various points of view.
The survey method utilizes the T-test at the confidence level of 95 percent, and also employed the Choporof factor to prioritize the effective implementation of performance budgeting obstacles and barriers. The required information is gathered via distributing the questionnaire between 50 persons of NAJA staff, after implementing the views of experts of budgeting for the sake of clarity and eliminating any ambiguity, with the consistency rate of 92 percent. The results achieved from this survey depicts that there is a meaningful relation between the performance budgeting implementation and environmental, technical-processing, and personal factors. So, it is strongly recommended while considering these issues and barriers, take an action to eliminate them in order to experience a successful implementation of performance budgeting.