ارائه الگوی پشتیبانی آمادی از یگان‌های نظامی- انتظامی در مقابله با بحران‌های

نویسندگان

چکیده

این مقاله باهدف ارائه الگوی پشتیبانی آمادی موردنیاز در هنگام بحران‌ها صورت گرفته. که ازنظر هدف توصیفی تحلیلی و ازنظر جهت‌گیری کاربردی و ازنظر راهبرد با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر است که 50 نفر از این افراد بر اساس فرمول آماری، جهت جمع‌آوری اطلاعات به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد و برای روایی سنجی از طریق روایی محتوا و برای محاسبه سنجش پایایی پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتایج حاصله نشان می‌دهد که سه سیستم لجستیک یکپارچه، چابک و ناب می‌توانند به‌عنوان ابعاد اصلی الگوی پشتیبانی مطلوب در بحران مورداستفاده قرار گیرد. همچنین یازده مؤلفه پذیرفته‌شده در وضعیت‌های بحرانی به ترتیب اولویت مرکب از اهداف یکپارچه، طراحی یکپارچه، عملکرد یکپارچه، واکنش سریع، فناوری، انعطاف‌پذیری، مشتری مداری، حذف اتلاف، بهبود مستمر، استانداردسازی، به هنگام بودن، است و این ابعاد برگرفته از سیستم‌های لجستیک یکپارچه، چابک، ناب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering a logistical model in urban crisis

نویسندگان [English]

  • siavash nosrat panah
  • ahmad karimi
چکیده [English]

This study aims to presenting a logistic support model when a crisis occurred. The propose is descripting and analyzing, functional and its survey was conducted. Population of the study is 150 persons and 50 persons of these patients according to statistical formulas for data collection were selected randomly. The data collection tool is questionnaire and for checking validation by the content validity and to calculate the measure of reliability of questionnaire Cronbach's alpha formula is used.
The results show that the three systems of integrated logistics, feisty and pure can be used as the main dimensions of the desired support model in crisis. Also eleven components accepted in critical situations in order of preference included integrated goals, integrated design, integrated performance, quick response, technology, flexibility, customer orientation, eliminating waste, continuous improvement, standardization, timeliness. And this dimensions from integrated, feisty and pure logistics systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Logistics/ Integrated Logistics
  • Agile Logistics
  • virtual Logistics/crisis