کاربرد رادیو شناسه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین ناجا

نویسندگان

چکیده

در هزاره سوم که به عصر مجازی معروف شده با تولد فناوری‌های نوین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نه تنها استفاده از این فنّاوری‌ها در سازمان مغفول نمانده بلکه جهت‌گیری مدیران به‌سوی هوشمند سازی بنگاه و زنجیره تأمین با استفاده از این فناوری‌ها به‌عنوان راهبرد اصلی سازمان در عصر حاضر تلقی می‌شود.
در مقاله حاضر نگارنده به‌صورت ضمنی لزوم برقراری این سیستم را در زنجیره تأمین بیان نموده و استفاده از رادیو شناسه‌ها و سامانه تحلیلگر لحظه‌ای را به‌عنوان توانمند سازهایی بااهمیت در جهت افزایش بهره‌وری و نیل به تصمیمات عالمانهِ بهینه با استفاده از تحلیل‌های بلادرگ ((برخط و لحظه‌ای) بیان و آن‌ها را به‌عنوان راهبردی‌ترین نیاز زنجیره تأمین معرفی می‌نماید. در این راستا مقاله نخست به تعریف، نقش و دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند پرداخته و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان (جامعه آماری را در این تحقیق 26 نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه آماد و فناوری تشکیل می‌دهند) به بیان ویژگی‌های کنترلی سیستم‌های تحلیلی بر خط و همچنین آگاهی حاصل از بکار گیری این سیستم‌ها پرداخته و در ادامهِ مباحث فوق به معرفیمفاهیم OLAP و DSS و BI و RFID مبادرت می‌نماد.. در پایان نیز با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با کارشناسان به نحوه‌ی برقراری ارتباط بین فنّاوری RFID و سیستم‌های اطلاعاتی به‌نحوی‌که بالاترین مزیت اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات برای زنجیره تأمین به همراه داشته باشد اشاره شده است.

عنوان مقاله [English]

Usages of RFID and Information Systems in Supply Chain Management of Iranian Police

نویسندگان [English]

  • ali rastegar
  • mohammadsaeed barati mosleh
چکیده [English]

In the third millennium known as the Virtual Era, with the birth of new hardware and software technology, Not only the use of these technologies is not absent in the organization, But the orientation of the managers to making enterprise and supply chain smarter using this technology as a key strategy in organizations is considered in contemporary.
In this article the author implicitly explained the necessity to establishing the system in a stated supply chain and introduced the use of radio ID and momentarily analyst system as enabler with importance for increasing productivity achieving optimal scientific decisions, expressed by analyzing immediately (online and momentarily), Introducing them as the most strategically need of the supply chain. This paper, first discussed about the definition and classification of intelligent systems then by using expert opinions (The population in this study, 26 experts associated with the domain with the field of logistics and technology) expressing the control features of on-line analytical systems and the knowledge gained from these systems and then introducing the concepts of OLAP and DSS, BI and RFID. At last it mentioned by using qualitative methods and interviews with experts on how to make the connection between RFID technology and information systems, so that the greatest economic benefits to making decisions for the supply chain.