طراحی و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش درسازمانهای نظامی – انتظامی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی ساختارهای دانش در سازمان و هدایت آن در راستای یک سیستم یکپارچه مدیریت دانش، تحقیق حاضر به طراحی و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش برای یکی از مجموعه های علمی یکی ازسازمان های نظامی - انتظامی می‌پردازد با این رویکرد که موجب ارتقا و رشد بهره برداری از حداکثر پتانسیل‌های نهفته نیروی انسانی، زیرساخت‌های فناوری و ساختار این سازمان گردد.
نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه مورد نظر که یکی از رده های علمی یکی از سازمانهای نظامی - انتظامی می‌باشد با روش تمام شماری و از طریق مصاحبه وپرسشنامه مورد بررسی، جمع آوری اطاعات، تجزیه وتحلیل و راحی الگو قرار گرفته است.
دراین نوع سازمان، مدیریت دانش به گونه ای طراحی گردید که ایجاد دانش مطلوب و دسترسی، به اشتراک گذاری و به کارگیری آن‌را حداکثر نماید. پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان اگرچه ممکن است هزینه بر باشد، اما در عوض، می‌تواند باعث رشد سرمایه های دانشی و در نتیجه ارتقای سایر سرمایه‌ها گردد.
چالشهای مدیریت دانش دراین سازمان بیشتر در ارتباط با محتوا، افراد و مسایل اقتصادی است. این الگو می‌تواند سازمان را قادر به مدیریت تجارب و دارایی‌های عقلایی خود کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and implementation of knowledge management Pattern in millitary-disciplinary organizations

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosrat Panah
  • Hamed Fazlollah Tabar
چکیده [English]

According to the neccessity of investigation of knowledge structures in an organization, and conducting it through an integrated knowledge management system, current study has tried to design and to implement a knowledge management for one of the scientific series of one of the millitary-disciplinary organizations. The objective is to promote and to increase the maximum exploitation of the human resources hidden potentials, infrastructures of technology, and structure of this organization. This research can be assumed as a progressive-practical study which has done through a field study. The considered society is one of the scientific series of one of the millitary-disciplinary organizations, which has been selected using census method, interviewing and questionnaires, data collection, analysing data, and designing the template. In this organization, knowledge management has been designed in a way that maximize the creation of favorable knowledge, its accessibility, sharing, and utilization. Althogh it might be costly to implement the knowledge management in an organization, it increases the scientific assets instead, and promotes other assets as well. The challanges of knowledge manageent in this organization are more associated with contents, human resources, and economical issues. This template can empower the organization to manage its experiences and rational assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Template
  • Implementation
  • Information system