نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای فرایند انتقال دانش در مدیریت زنجیره‌ی تامین

نویسندگان

ارتش جمهموری اسلامی ایران

چکیده

سازمان‌های نظامی برای ورود به دوران "دفاعی دانایی‌محور" بایستی اهمیت مدیریت دانش را درک نمود و توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند. بیتردید در حوزه دفاعی، مدیریت بهینه لجستیک یکی از حیاتی‌ترین فعالیتهای این بخش محسوب میشود و بهکارگیری قابلیتهای مدیریت دانش در کارکردهای مختلف لجستیکی از قبیل حمل و نقل، انبارداری، نگهداری و تعمیرات، مدیریت سفارشات، خرید، منابع انسانی، مدیریت مالی و غیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش در مدیریت زنجیره‌ی تامین است. پژوهش پیش‌رو از دید هدف کاربردی پژوهشی توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌رود. جامعه‌ی آماری تحقیق برابر 90 نفر کارکنان یکی از مراکز آمادی نیروهای مسلح می‌باشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از سرشماری(N=n) استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 19SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری(نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس) بهره گرفته شد. روایی و پایایی تحقیق نیز از طریق نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش مقادیر آلفای کرونباخ برای ابعاد چهارگانه(جامعه‌پذیری: (896/0)؛ بیرونی‌سازی: (887/0)؛ انتشار دانش: (916/0) و درونی‌سازی:(835/0)) محاسبه شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که این سازمان در ابعاد بیرونی‌سازی و درونی‌سازی دانش موفق‌تر از دیگر ابعاد انتقال دانش عمل کرده است. بر این اساس، ضرورت دارد تا این سازمان اقدامات لازم را در خصوص جامعه‌پذیری و انتشار دانش انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A pathological attitude to knowledge transfer process within chain supply management

نویسندگان [English]

  • Ahmad ALI
  • Abass Nourozi
چکیده [English]

Military organizations to enter the era of "knowledge- based defense" must understand the importance of knowledge management and have the ability to cope with change. Undoubtedly, in the area of defense, the optimal logistics management is one of the most vital activities in this sector and applying knowledge management capabilities in various functions such as logistics, transportation, storage, maintenance, order management, procurement, human resources, financial management, etc. of special importance. The main objective of this paper is to examine the factors influencing knowledge transfer process in supply chain management. Current study is descriptive- correlational investigation. The research population consisted of 90 employees of the military force logistic center were selected using census method (N=n). The data’s collection tool was a questionnaire. After data collection through questionnaire, for analyzing data SPSS V: 19 and Structural Equation Modeling (exclusively PLS Software) has been used. In this research calculated cronback number for four dimensions are 0.896 for socialization; 0.887 for externalization; 0.916 for combination and for internalization were 0.835.The results showed that the study of knowledge externalization and internalization of knowledge transfer has been more successful than others. The results showed that the organization has been more successful in knowledge externalization and internalization of knowledge transfer than others.Therefore, it’s necessary to take actions by logistic organization about socialization and combination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Externalization”
  • “Socialization”
  • “Internalization”
  • “Combination” and “Knowledge Management”