اقتضائات‌گذار به زنجیره تأمین الکترونیکی استاندارد محور و لزوم ارتقاء امنیت اطلاعات در آن

نویسندگان

چکیده

در نگاه کلی، جوامع بشری را می توان مجموعه‌ای از زنجیره های تامین به هم پیوسته‌ی متشکل از دولت‌ها، سازمان‌ها، ملت‌ها و غیره، که هر جزء نقش مشابه یا متفاوتی را در زنجیره های تأمین مختلف ایفاء می نماید، تصور نمود. با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در کلیه جنبه های زندگی بشر، زنجیره های تامین الکترونیکی در حال شکل گیری بوده و در این راستا نیز روند افزایش انتظارات ذی نفعان در جهت ارتقاء کیفیت و سرعت ارائه خدمات و سرویس ها سرعت یافت. از طرف دیگر نیز انطباق محصولات و خدمات با استانداردها، تضمینی برای کیفیت، ایمنی و افزایش اعتماد اعضاء زنجیره تأمین وکیفیت زندگی است، پس نظر به اجتناب ناپذیر بودن این گذار و لزوم ارتقاء کیفیت و سرعت در آن، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این فرضیه که «استاندارد و استاندارد سازی نقشی محوری در ارتقاء سرعت و کیفیت ارائه خدمات و سرویس های زنجیره تأمین ایفاء می‌نمایند»، به مطالعات اکتشافی در زمینه اقتضائات گذار به زنجیره تامین الکترونیکی استاندارد محور و الزامات ارتقاء امنیت اطلاعات پرداخته و با بررسی رابطه ها توسط روش توصیفی– تحلیلی و جمع بندی منطقی و هدفمند یافته ها، ضمن پاسخ به سوالات پژوهش، اقتضائات و الزامات این گذار اجتناب ناپذیر را ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition requirements to electronic standard based supply chain and the necessity of the information security enhancement for it

نویسندگان [English]

  • Mehrab Ramak
  • Behrooz Poorvali
  • Mohammad Zohrabiyan
چکیده [English]

In an overview, human societies can be considered as an associated set supply chains consisting of cabinets, organizations, nations, etc, that each part has a similar or dissimilar role compared to the others in different supply chains. As information technology is developing and is applied in all aspects of the human life, electronic supply chains are constructed; and alongside this, the increaesing rate of expectations for the quality and speed of services grows accelrately. On the other hand, the overlap between the products and services with the standards insure the quality, security and supply chain member’s confidence, and life quality. Thus, due to inevitability of this transition, and the necessity of enhancing the quality and its delivery speed, this paper has done an exploratory research in the field of transition requirements to standard based electronic supply chain, using this fact that standards and standardization play crucial roles in improving the quality and the speed of supply chain’s services. Also, evaluating the relations by using a descriptive-analytic method and logical targeted conclusion of findings, this paper represents the requirements and obligations of the transition, while answering the research questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic supply chain
  • Standard
  • Information security