الگوی مفهومی زنجیره تأمین ناب ناجا

نویسندگان

چکیده

امروزه آماد رسانی و پشتیبانی موثر برای شروع و ادامه ماموریت های واحدهای عملیاتی، به عنوان یکی از مباحث اساسی سازمان‌های نظامی و انتظامی مطرح است و این سازمان ها در پی آن هستند تا بتوانند با استفاده از رویکردهای نوین و کاربردی، این ماموریت را با کمترین هزینه و ضایعات انجام دهند. رویکرد ناب راهبرد و ابزاری نوین در جهت دستیابی به این هدف است. از این رو، این مقاله در پی ارائه الگوی مفهومی زنجیره تامین ناب که یکی از راهبردهای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا نیز می باشد، است. این تحقیق از نوع توسعه ای است که با استفاده روش کتابخانه ای، توفان مغزی و دلفی به بیان الگوی مفهومی زنجیره تامین ناب در محیط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این تحقیق در ابتدا با بررسی مقالات و منابع مرتبط با موضوع تحقیق، شاخص های مرتبط با زنجیره تامین ناب استخراج و در ادامه، با استفاده از روش دلفی در دو دور، شاخص ها در مولفه ها و ابعاد طبقه بندی گردید و سپس، با استفاده از روش توفان مغزی شاخص های کاربردی حاصل از نظرات خبرگان نیز به آن اضافه شد و هر یک از شاخص ها اصلاح گردید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر 5 بُعد مدیریت، خدمات، راهبردی، تامین کنندگان و مشتری مداری به عنوان ابعاد زنجیره تامین ناب ناجا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual template of the Lean supply chain of Police

نویسندگان [English]

  • Milad Aghai
  • Eesa Sharifi
چکیده [English]

Today, logistics delivery and effective support are two fundamental arguments in millitary-disciplinary organizations for starting and continuing the missions of opperational units. These organizations are looking forward to accomplish the mission with the minimum wastes and costs, using novel practical approaches. The Lean approaching strategy is a novel tool for reaching this goal. Thus, this paper has tried to define the pure supply chain conceptual templates as one of the strategies of the adjutency of logistics and support of Police. This paper has been done using liberary, brainstorming, and Delphi methods to define the conceptual templates of the Lean supply chain of NAJA. For doing this research, at first, the indices related to the pure supply chain were extracted, using literatures and scientific resources. Then these indices were categorized in components and proportions, using Delphi method in two rounds. After that, expert’s practical indices were added, using brainstorming method, and each index was modified. Results show the five aspects of management, production and services, strategy, suppliers, and costumer services as the most important aspects of the Lean supply chain of Police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Lean supply chain
  • conceptional pattern
  • Police