بررسی میزان انطباق‌پذیری سند راهبردی سند راهبردی آماد و پشتیبانی ناجا با راهبردهای پلیس

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: آماد و پشتیبانی ناجا به عنوان یکی از رده های ستادی، نقش غیر قابل انکاری در میزان توفیق پلیس بر عهده دارد. یکی از عواملی اساسی که موجب افزایش میزان قابلیت معاونت آماد و پشتیبانی در جهت حمایت از ماموریت های پلیس و انجام بهینه امور لجستیکی-آمادی می‌شود، نحوی تدوین برنامه‌های راهبردی این سازمان و میزان انطباق پذیری آن با برنامه های کلان نیروی انتظامی است. هدف اصلی این پژوهش در وهله اول، بررسی محتوایی برنامه های کلان نیروی انتظامی با تاکید بر وظایف معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است و سپس، در نظر است با ارزیابی ساختار سند راهبردی آماد و پشتیبانی و تعیین مهم‌ترین راهبردهای این سازمان، میزان انطباق پذیری و سازگاری برنامه های آماد و پشتیبانی با تاکید بر مدیریت زنجیره تامین، با راهبردهای کلان نیروی انتظامی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
روش: این تحقیق به اعتبار هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به اعتبار روش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است که به بررسی اسناد و مدارک می‌پردازد. مرجع اصلی این تحقیق اسناد راهبردی پلیس، معاونت آماد و پشتیبانی و سایر مستندات نیروی انتظامی است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
یافته و نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می‌دهد که؛ اولا، عمده‌ترین راهبردهای پلیس در سه محور؛ باز مهندسی و بهینه سازی سیستم‌ها و روش‌ها، بهبود و بهره وری منابع انسانی و توسعه قابلیت‌ها و تجهیزات پلیس، استوار است. ثانیا، مهم‌ترین راهبردهای پلیس که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با ماموریت های معاونت آماد و پشتیبانی ناجا مرتبط می‌باشد در دوازده حوزه متفاوت قابل طبقه بندی است. ثالثا، سند راهبردی آماد و پشتیبانی ناجا به نحو مناسبی با برنامه های محوری پلیس منطبق بوده و از سازگاری لازم برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the adaptability of the strategic document of the adjutency of the logistics and support of Police with police strategies

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafari
چکیده [English]

The adjutency of logistics and support of Police, as a staff cathegory, has an undeniable role in police successfulness. One of the fundamental aspects that increases the capabilities for supporting police missions and logistics is the preparation and the compatibility of Police strategic plans. The objective of this paper is first surveying the contents of the Police strategic plans with emphasize on the tasks of the adjutency of logistics and support. Then, investigating the strategic document of logistics and support, the most important strategies are defined to be studied.
This research is practical based on the porpuse, and descriptive-analytic based on the method. The main refrences are strategic documents of Police, the adjutency of logistics and support, etc, which have been studied based on the content surveying method. Findings show that:
1- The police’s most considered strategies are designed based on in three areas: reengineering, optimization, systems and methods, productivity of human resources, and developing the police’s capabilities and equipments.
2- The most important strategies connected directly or indirectly to tasks of the adjutency of logistics and support can be cathegorized in twoelve different areas.
3- The adjutency of logistics and support of Police strategic document matches well to the basic plans of police, and has a great consistency and stability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compatibility
  • Strategic document
  • Strategy
  • logistics and support
  • Disciplinary force of IRI