بررسی مولفه‌های زنجیره تأمین سبز در موسسات صنعتی؛

نویسندگان

چکیده

جهانی سازی، افزایش مقررات سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان‌ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی خود بپردازند. مدیریت زنجیره تامین سبز، انطباق دهنده عملیات زنجیره تامین سازمان‌ها با الزامات زیست محیطی در تمامی مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و نهایتا پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه ساختن بهره وری و بهبود عملکردها می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش و تاثیر مولفه‌های زنجیره تامین سبز در مؤسسات صنعتی پرداخته و شیوه مورد استفاده در آن انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و شبکه های الکترونیکی علمی معتبر می‌باشد و به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش بوده است که رعایت الزامات زیست محیطی و متناسب با طبیعت در انجام عملیات زنجیره تامین سازمان‌ها چه تاثیری در بهبود نتایج عملکرد آن‌ها دارد و در پایان نتیجه می‌گیرد که زنجیره تامین سبز به دلیل برخورداری از برخی مزایای های راهبردی نظیر سازگاری با طبیعت، کاهش هزینه‌ها و اعمال نوآوری در تولید محصولات (استراتژی تمایز)، از راهبرد‌های موفق در سده حاضرتلقی می‌گردد و پیشنهاد شده است تا سازمان‌ها و موسسات داخل کشور نیز جهت بهره مندی از این مزایا نسبت به استقرار مولفه های زنجیره تامین سبز همت گمارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the aspects of the green supply chain in industrial units

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodabakhshi
  • Sepideh Naseri
  • Fariba Dehghan
چکیده [English]

Globalization, raising of governmental and non-governmental roles, and the pressure imposed by costumers demand for environmental issues led almost all organizations to apply the green supply chain management to enhance their echological and echonomical performances. Green supply chain management matches the organizations supply chain operation to environmental requirements in all steps consisting of designing, selecting and providing the raw materials, manufacturing and constructing, distribution and conveying processes, costumer delivery, and ,finally after consuming, recycling management and re-consuming the new products to maximizing the productivity. The present paper describes the role of green supply chain in industrial units using comparative studies and liberary rources and credible scientific electronic networks. This paper is also looking forward to find an answer for the effects of environmental requirements fitted well to the nature in organizations supply chain management on the organizations performance. Finally, it is observed that green supply chain, due to some strategic advantages like compatibility with environment, cost reduction, and applying innovation in production (differentiation strategy) is a successful model in the recent century. It is highly recommended that domestic organizations need to benefit these advantages by using green supply chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • Green production
  • Green raw materials
  • Green distribution
  • Recycling
  • Environment