بررسی نقش سامانه جامع کنترل اموال در اجرای مأموریت‌های سازمانی

نویسنده

چکیده

در دنیای متحول امروزی به سبب پیچیدگی مسائل و مشکلات با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی واستفاده سازمان‌ها از سیستم‌های اطلاعاتی نیاز به اطلاعات برای تصمیم گیری مدیریت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و هر سازمانی که دارای سیستم کنترل و نظارت قوی باشد در شناخت و رفع انحرافات و دستیابی به اهداف و انجام ماموریت‌ها موفق خواهد بود؛ لذا سازمان ناجا نیز جهت دستیابی به اهداف و انجام ماموریت های خود و جلوگیری از حیف و میل اموال نیاز به سیستمی داشت تا آخرین موقعیت مکانی اموال و تجهیزات را رصد نماید. این سامانه در سال 1386 راه اندازی و در حال بهره برداری می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش سامانه جامع کنترل اموال دراجرای ماموریت های سازمانی و سوال اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سامانه جامع کنترل اموال با اجرای ماموریت‌های سازمانی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از دوروش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 39 نفر شامل کارشناسان وکاربران ادارات معاونت آماد وپشتیبانی ناجا می‌باشد. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از یک پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل یافته های آن از نرم افزار spss استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0.951 محاسبه شد که نشانگر برقراری بسیار خوب پایایی پرسشنامه می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد شاخص‌کاهش اشتباهات در ثبت آمار و صورت وضعیت اقلام بیشترین و شاخص شناخت انحراف از طریق دادن خطا کمترین تاثیر را در اجرای ماموریت های سازمانی به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع 83 درصد از پاسخ دهندگان نیز نقش سامانه جامع کنترل اموال دراجرای ماموریت های سازمانی را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the role of the assets controlling general system in staff missions

نویسنده [English]

  • Karim Ebrahimi
چکیده [English]

Nowadays, existence of up-to-dated information for making decission for managemers is more vital and necessary than before due to lots of problems and complications which are sorted by rapid change of technology and information systems. Every organization which has a powerful system of controlling will be successful at recognizing the deviations, and doing the missions and reaching the goals. Thus, NAJA needs a system to track the last position of its assets and equipments for reaching the goals and doing the mission. This system has been assembled in 2007 and is exploiting now. The objective of this paper is to study the role of the asset controlling general system in performing the staff missions. The main question is: “what is the relation between the asset controlling general system and performing the staff missions?”. This is a descriptive study which has applied the field study and the liberary methods for data collection. Statistical society for this study consists of 39 experts and staffs, working in subsequences of the adjutency of logistics and support. A questionnare and SPSS software package have been respectively used to gather the required data and to analyse them. Chronbach alpha factor of 0.951 insures the stability of the questionnare. Results represent the index of the reduction of faults has the maximum, and the index of deviation factor has the minimum effects on performing the staff missions. In general, 83% of employees confirmed that the asset controlling general system in performing the staff missions has a crucial role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possessoin controlling
  • effectiveness
  • Audit
  • Possession damage
  • Coding
  • Documents