آسیب شناسی و بهینه سازی سیستم نگهداری اقلام آمادی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی نقاط ضعف و قوت نگهداری اقلام آمادی در یکی از مجموعه های نظامی - انتظامی استان تهران و ارائه راهکارهای بهینه جهت بهبود وضعیت آتی نگهداری اقلام در آنها می‌باشد. جهت نیل یه این هدف از مدل اسکاپ بعنوان مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. این مدل دربردارنده چهار عامل: سازمان‌افزار، انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سخت‌افزار می‌باشد که بر اساس این عوامل پرسشنامه تحقیق تهیه و تنظیم شده است. سؤال اصلی عبارت است از: آسیب‌های موجود در نگهداری اقلام آمادی یکی از مجموعه های نظامی - انتظامی استان تهران چه می‌باشد؟
این تحقیق، از لحاظ نوع انجام تحقیق، توصیفی – تحلیلی است، زیرا هم وضعیت کنونی بررسی و توصیف می‌شود وهم از این جهت که به دنبال علت یابی مشکلات است، تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته، صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل: کلیه فرماندهان، مدیران و مسئولین آمادو پشتیبانی، بعلاوه خبرگان آماد و پشتیبانی این مجموعه به تعداد 198 نفر بود که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و برای انتخاب اعضای نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. پرسشنامه تحقیق، بعد از سنجش روایی میان 100 نفر نمونه انتخاب شده توزیع گردید و نظرات و دیدگاه‌های آنان جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار 18 spss مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی آسیب‌های سیستم نگهداری اقلام آمادی در مجموعه های نظامی - انتظامی استان تهران از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که مجموعه های نظامی - انتظامی استان تهران در حوزه سازمانی با آسیب‌های «سازماندهی» و «برنامه‌ریزی»، در حوزه انسانی با آسیبنگرش و انگیزش»، در حوزه نرم‌افزاری با آسیب‌های «ساختار سازمانی» و «منابع مالی» و در حوزه سخت‌افزاری با آسیب‌های «فضا و مکان» و «ابزار و تجهیزات» مواجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological survey and optimization of logistical goods maintenance system; Subject: one of the military-disciplinary organizations of Tehran state

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosrat Panah
  • Mohammad Ehsanifar
چکیده [English]

Since any organization needs available and proper tools and equipments for implementing its operation well and using them to do its best in the missions at any time and any place, so regarding goods maintenance in Great Tehran police stations and commissariats in order to improve and acting better in missions, the decision has been made to study the pathology and optimizing the system of logistics goods maintenance in great Tehran police stations and commissariats. The aim of this study is to evaluate the weaknesses and priorities of logistics goods maintenance in Great Tehran police stations and commissariats and presenting solutions to improve the future status of logistics goods maintenance in police stations and commissariats. To achieve it, ESCAP has been used as conceptual model. The model includes four factors: orgaware, humanware, infoware and hardware that the questionnaire has been provided and regulated based upon the them.
The questions that the study is dealt with are as follow:
A. Main question: What are the present inconveniences in the maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats?
B. Minor questions:
1- What are the organizational inconveniences in the maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats?
2- What are the manpower inconveniences in the maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats?
3- What are the software inconveniences in the maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats?
4- What are the hardware inconveniences the maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats?
5- What are the methods for tackling the difficulties with problems and optimizing the maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats?
The study is descriptive- analytical from the directing point of view, it is descriptive because it describe and survey the current conditions and is analytical since the collected information via questionnaire are analyzed.
The method of data collection in this study was librarical and field method and the data collection has been done using substantiated questionnaire.
Statistical population of the questionnaire includes: all the managers and directors of Great Tehran logistics, major commissariats and commissariats as well as 198 Great Tehran logistics experts. To specify sample volume, Cochran formula has been utilized and a simple random approach used to choose the sample members.
The questionnaire has distributed among the statistical sample which totally include 100 masters and expert and senior experts in study issue in Great Tehran police stations and commissariats after assessing justifiability (content) and perpetuity (Cronbach’s alpha factor) and their opinions and views are collected and analyzed using software SPSS 18 . Then one sample T test has used to evaluate the inconveniences in maintenance system of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats.
The analysis shows that maintenance of logistics goods in Great Tehran police stations and commissariats face with hardware, software and organizational problems and inconveniences up to 95%. Meanwhile, Great Tehran police stations and commissariats encounter “programming” and “organizing” inconveniences in organizational field, “financial resource” and “organizational structure” inconveniences in software field and “space” and “tools and equipments” inconveniences in hardware field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Maintenance
  • Logistic goods
  • logistics
  • commissariat
  • Police Station