بررسی تأثیر آموزش بر بهره وری نیروی انسانی

نویسندگان

چکیده

اجرای برنامه‌های آموزشی در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تضمینی برای بهره‌وری باشد. برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقاء یابد. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تاثیر آموزش در بهره وری کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1393 می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامع آماری تحقیق شامل کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به تعداد 283 نفر که به روش نمونه گیری کوکران تعداد 163 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و پرسشنامه‌ای استاندارد (30 سوال) استفاده گردید و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ تایید شده است. نتایج آزمون رگرسیون در سطح معناداری 05/0 نشان می دهد که میان آموزش و بهره وری نیروی انسانی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رابطه معناداری وجود دارد. نتایج کلی مبین آن است که آموزش منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی و موثر در امر نگهداری و بهره وری نیروی انسانی محسوب می شود و استفاده بهینه از نیروی انسانی، ابزار امکانات و اداره صحیح و مطلوب سازمان، از جمله ثمرات برنامه های آموزشی کارکنان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effects of education on the performance of human resource

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghai
  • Farshad Moradi
چکیده [English]

Educational programs in an organization can resolve the need of professional human resource and guarantees the productivity for future. There must be an approperiate condition for enhancing the quality of educational services to have a better educational program. The objective of this paper is to find the effect of education on the efficiency of Police Deputy of Logistics and Support’s employees in 2014. This paper is practical and cross-sectional (i.e., descriptive-analytic) respectively based on the aim and the method of it. The statistical society is a set of 283 staff of the Police Deputy of Logistics and Support among which 163 staff has been chosen using Cochrane sampling method. Data acquisition has been done using standard attributive and qestionnaire (30 question) method, and Cronbach’s alpha method has been used to approve the reliability. Regression test results show that there is a meaningful relation between the education and the productivity of the Police Deputy of Logistics and Support’s staff. Overal conclusions confirm that education is one of the most effective solutions for maintaining and improving the efficiency of the human resource, and the optimal employment, management and facilities are some of the highlighted results of the education programs for staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • puty of Logistics and Support’s employees
  • Education
  • Productivity