بررسی روش‌های مناسب در تعیین تکلیف و حسابرسی اقلام در

نویسندگان

چکیده

تعیین تکلیف، فرآیند تصمیم گیری برای اقلام بازیافتی، اسقاطی، فسادپذیر، خارج از سازمان، مازاد بر سازمان، غنیمتی، به جامانده خودی و ضایعات پادگانی به یکی از گزینه های معاوضه، واگذاری، دفن، انهدام، فروش، تبدیل به احسن و یا برگشت به سیستم می باشد.
در این تحقیق به بررسی وضعیت تعیین تکلیف اقلام ناجا پرداخته شده.روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری آماد و پشتیبانی فرماندهان انتظامی استانها و معاونت آماد و پشتیبانی ناجا بوده که با توجه به تقسیم بندی کشور به ۵ منطقه جغرافیایی و هر منقطه جغرافیایی به استان های مربوطه و به صورت تصادفی تعداد هشت استان و معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انتخاب و با توجه به فرمول حجم نمونه آماری (۱۲۸=n) تعداد ۱۲۸ پرسشنامه ۳۴ سؤالی توزیع و نسبت به جمع آوری داده ها و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملیات تعیین تکلیف اقلام به نحو مطلوب به اجرا در نمی آید. برای تعیین اقلام همکاری لازم توسط واحد ها و رده ها ذیربط صورت نمی گیرد، عملیات تعیین تکلیف اقلام اثرات مطلوبی برای ناجا و سیستم آماد و پشتیبانی دارد. برای انجام تعیین تکلیف اقلام شرایط بهینه ای فراهم نمی شود. بین شاخص تعین تکلیف اقلام و میزان تحصیلات ارتباطی وجود ندارد یعنی این که افراد دارای تحصیلات بالا و ضیت کنونی سیستم تعین تکلیف اقلام را به صورت کامل تایید نکرده اند. بین شاخص تعین تکلیف اقلام و سطح درجه یا رتبه ارتباطی وجود ندارد یعنی این که افراد با درجه یا رتبه بالا وضعیت کنونی سیستم تعین تکلیف اقلام را به صورت کامل تأیید نکرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the approperiate methods for determining and accounting of goods in Police force

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jafari
 • Mojtaba Rezai
چکیده [English]

Determination is a process of making decision for recycling, left over, corruptible, out of organization, suplus to organization, captured, remained goods, and garisson scraps to one of the exchange, divestiture, burial, destruction, selling, enhancing to the best, or returning to the system. In this research, determination of Police goods has been investigated. The method is cross-sectional (i.e., descriptive and analytic) which has been done through liberary and field studies. Statistical society is a set of logistics commanders of state, and the deputy of logistics and support employees. Since there is 5 different geographical zones in Iran and each of them has its own states, 8 states have been randomly chosen among them, futhere to the deputy of logistics and support. According to statistical sample volume formula (n=128), 128 questionnaire with 34 question for each have been distributed, and data has been collected and analyzed afterward. Results show that determination operation can not be well done. There is no merit cooperation of subunits and subdomaines; and, although goods determination operation has lots of advantages for Police, there is no optimal condition for doing it. There is no relation between the goods determination index and the level of education which means even highly educated members have not completely confirmed the current situation of goods determination of Police.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Determination
 • destruction
 • Exchange
 • Legal Age
 • Outdated
 • Left Over
 • Recycling
 • Surplus
 • Scraps
 • Worn-out Good