بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر قابلیت‌های چابکی سیستم لجستیک

نویسندگان

چکیده

مأموریت اصلی سیستم لجستیک در نیروهای نظامی و انتظامی، تهیه ابزار و سلاح، تدارک و پشتیبانی، نگهداری، ذخیره و واگذاری به موقع منابع است. لجستیک با توجه به اصول کارآمدی، عملکرد اقتصادی و انعطاف‌پذیری دارای نقشی بسیار حساس و کلیدی است. چرا که بدون تجهیزات کافی اجرای مأموریت‌های عملیاتی مقدور نیست. هدف این پژوهش تبیین ابعاد مختلف چابک سازی و چگونگی انجام آن در سیستم لجستیک است از طریق فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات موجب ارتقاء و چابکی این سیستم می‌شود. با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای چابکی لجستیک می‌پردازد، لذا نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. برای انجام این تحقیق از روش‌هایی آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش اصلی جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها در این تحقیق آمار توصیفی (تنظیم جداول توصیفی، میانگین، نمودارهای آماری) می‌باشد که در کنار آن می‌توان جهت برآورد صحت سؤالات تحقیق از آزمون‌های آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون، آزمون t استیودنت و نرم افزار spss) استفاده نمود. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیر فناوری اطلاعات قابلیت تأثیر گذاری را بر ایجاد و ارتقاء شرایط «میزان پاسخگوئی»، «میزان شایستگی»،«میزان انعطاف‌پذیری»،«میزان سرعت» و «ایجاد چابکی در سیستم لجستیک» دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of IT on the agility of logistics system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Ahmadi
  • Milad Aghai
چکیده [English]

The main mission of logistics system in military and disciplinary forces is to provide the equipment and weapons, support, maintenance, storage, and timely assignment of resources. Logistics has a key role according to the principles of efficiency, economical performance, and flexibility; because, without adequate equipment, operational missions are not possible. The objective of this paper is to clarify various aspects of an agile logistics system, and how it is done through IT. The main research question is to find wether IT application is able to improve the agility of the system. This research is practical since it is looking forward to find the role of ICT in enhancing the agility of logistics. In order to do this research, descriptive inferential statistical methods has been considered. Descriptive statistic (setting descriptive and average tables, and statistical charts) has been used to statistical analysis of data, further to inferential statistics tests. Following to the obtained results, information technology parameter is able to affect the “response rate”, “compentency”, “flexibility”, “speed”, and “agility of logistics system”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability of making a system agile
  • IT
  • logistics
  • Making agile