نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای فرآیند انتقال دانش در مدیریت زنجیره‌ی تأمین

نویسندگان

چکیده

سازمان‌های نظامی برای ورود به دوران "دفاعی دانایی‌محور" بایستی اهمیت مدیریت دانش را درک نمود و توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند. بی‌تردید در حوزه دفاعی، مدیریت بهینه لجستیک یکی از حیاتی‌ترین فعالیت‌های این بخش محسوب می‌شود و به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در کارکردهای مختلف لجستیکی از قبیل حمل و نقل، انبارداری، نگهداری و تعمیرات، مدیریت سفارشات، خرید، منابع انسانی، مدیریت مالی و غیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش در مدیریت زنجیره‌ی تامین است. پژوهش پیش‌رو از دید هدف کاربردی پژوهشی توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌رود. جامعه‌ی آماری تحقیق برابر 90 نفر کارکنان یکی از مراکز آمادی نیروهای مسلح می‌باشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از سرشماری (N=n) استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 19SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس) بهره گرفته شد. روایی و پایایی تحقیق نیز از طریق نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش مقادیر آلفای کرونباخ برای ابعاد چهارگانه (جامعه‌پذیری: (896/0)؛ بیرونی‌سازی: (887/0)؛ انتشار دانش: (916/0) و درونی‌سازی: (835/0)) محاسبه شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که این سازمان در ابعاد بیرونی‌سازی و درونی‌سازی دانش موفق‌تر از دیگر ابعاد انتقال دانش عمل کرده است. بر این اساس، ضرورت دارد تا این سازمان اقدامات لازم را در خصوص جامعه‌پذیری و انتشار دانش انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological approach to implimentation process of knowledge transfer in supply chain management

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Ruhallahi
  • Abbas Norouzi
چکیده [English]

Military organizations need to know the importance of knowledge management to enter the “Era of scientific defense”, and have the ability of copping with changes. Undoubtedly, an optimal logistics management is one of the vital activities in the field of defense, and using the capabilities of knowledge management in logistics applications, such as transportation, maintenance, order management, purchase, financial resources, financial management, etc, is important. The main porpuse of this research is studying the effective parameters influencing the knowledge transfer in supply chain management. This paper is descriptive-progressive. Statistical society is a set of 90 employees of one of the logistics centers of the armed forces. The N=n census method has been used due to the number of the society’s members. Data collection tool was a questionnaire. After collecting the questionnaires, S.P.S.S-19 software package and structural equations modeling (Smart PLS software package) have been used for analyzing the data. Also, reliability and validity of the research have been approved using the latest software. Furthermore, Cronbach’s alpha values for the sub-scales of socialization, externalization, knowledge propagation, and internalization are respectively 0.896, 0.887, 0.916, and 0.835. Results show that this organization has been more successful at externalization and internalization of knowledge compared to the other aspects. Accordingly, it is important to perform necessary actions about the knowledge propagation and sociability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Externalization
  • Internalization
  • knowledge management
  • Knowledge propagation
  • knowledge transfer
  • socialization