بررسی رعایت ضوابط مقررات مالی در خریدهای، آماد و پشتیبانی سازمان‌های نظامی- انتظامی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در یکی از سازمان‌های نظامی – انتظامی در سطح تهران انجام گرفته است وهدف آن اندازه گیری میزان رعایت قوانین و مقررات در خرید های مجموعه آماد وپشتیبانی توسط مسولان و دست اندر کاران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 55 نفر از افراد خبره و آشنا به کار است که در سازمان مورد نظر مشغول فعالیت هستند و چون از تمام آنها جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است لذا از روش تمام شماری بهره‌گیری شده است. برای پاسخ به چهار سوال تحقیق که عبارت بودند از:
1. شیوه های استعلام قیمت در خریدهای آماد و پشتیبانی تا چه اندازه ای رعایت می‌شود؟
2. شیوه های انجام مناقصه در خریدهای آماد و پشتیبانی تا چه اندازه ای رعایت می‌شود؟
3. شیوه های مسایل مالی قرارداد منعقده خرید آماد و پشتیبانی تا چه اندازه ای رعایت می‌شود؟
4. شیوه های تسویه حساب مالی و قراردادهای خرید آماد وپشتیبانی تا چه اندازه ای رعایت می‌شود؟
پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی گردید و پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و معین گردید که در بسیاری از موارد نقاط قوت فراوانی در رعایت ضوابط و مقررات وجود دارد و برخی از موارد ضعف آنها نیز عبارتند از: کارشناسان خرید از فهرست فروشندگان آگاهی لازم را ندارند، میزان آگاهی کارشناسان خرید از شیوه مناقصه کافی نمی باشد، کالای مورد مناقصه در زمان مقرر تحویل نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the financial regulations of logistics procurements in military-disciplinary organizations

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosratpanah
  • Eessa Sharifi
  • Ali Khalili Savadkouhi
چکیده [English]

This research has been done in one of the military-disciplinary organizations in Tehran to evaluate the procurement laws and regulations done by logistics managers. Statistical population is a set of 55 participant experts working in the so called organization. Since data aquisition has been done thorough census method. In order to answer the four questions of the research, substantiated questionnaire has been utilized. These questions are as following:
1. How are the inquiry methods of logistics procurements observed?
2. How are the tender methods of logistics procurements observed?
3. How are the financial problems of indentures observed and solved for logistics procurements?
4. How are the financial settlements and procurement contracts of logistics observed?

Data collection has been done fter checking the validity and reliability of the measuring tool, and several strengths and weaknesses have been detected. The most important weaknesses are as following:
• Procurement experts do not have enough information about the sellers list
• There are not many solutions for inquiry of prices in logistics and support
• There is no special index for the prices of commodities
• Procurement experts do not have enough information about the methods of tender
• Tender in logistics is a bit ambiguous and unclear
• Commodities are not delievered at a certain time after tender

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finance Regulations
  • Calling for Tenders
  • logistics
  • Contvacts