بررسی میزان اثربخشی سامانه جامع کنترل اموال ناجا

نویسندگان

چکیده

از مؤلفه های مهم برای سازمان­ها خصوصاً سازمان­های نظامی وانتظامی باتوجه به داشتن حجم عظیمی از اموال ودارایی‌ها حفظ، نگهداری و حراست از این اموال در تمامی زمانها با صرف کمترین هزینه و داشتن حساب موجودی ها جهت اجرای ماموریت های محوله می باشد. دردنیای امروزی به سبب پیچیدگی مسائل نیاز به اطلاعات برای تصمیم گیری مدیریت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اداره‌کنترل اموال آماد و پشتیبانی ناجا به جهت نیاز به دردسترس بودن اطلاعات اموال ناجا نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع کنترل اموال اقدام نموده تا با ثبت تغییرات در هر نقطه از سازمان نسبت به تصمیم گیری و مشکل‌گشایی به نحو موثر اقدام نماید. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان اثربخشی سامانه جامع کنترل اموال ناجا می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و نظر نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از دو روش‌کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و کاربران جامع کنترل‌اموال معاونت آماد وپشتیبانی ناجا، ف استانها، ف مراکز استانها، ف مراکز آموزش ناجا، معاونت ها، فرماندهی ها و پلیس های تخصصی ناجا به تعداد 110 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری به تعداد 70 نفر تعیین شد. در این تحقیق با محور قراردادن یک سوال اصلی و 6 سوال فرعی به بررسی زوایای مختلف موضوع پژوهش (بررسی میزان اثربخشی سامانه جامع‌کنترل اموال ناجا) پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات با تنظیم‌ای حاوی 62 سوال و توزیع در میان نمونه آماری و جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از شاخص های مرکزی نسبت به تجزیه وتحلیل نتایج اقدام و مشخص گردید که شاخص استعلام اموال از طریق سامانه با میانگین کل 4.427 بیشترین و شاخص شناسایی طول عمر اقلام با میانگین کل 3.371 کمترین تاثیر را در میان سایر شاخص‌های اثربخشی سامانه جامع کنترل اموال ناجا به خود اختصاص داده اند. برای پاسخ به سوال اصلی و سوال‌های فرعی تحقیق نسبت به تدوین دو فرضیه برای سوال های فرعی تحقیق اقدام و هر سوال بطور جداگان با استفاده از آماره T مورد آزمون قرار گرفت. در کلیه آزمون ها فرض صفر رد و فرض یک تایید و محرز گردید هر 6 سوال فرعی تحقیق در سامانه کنترل اموال ناجا از اثربخشی خوبی برخوردار است. در پاسخ به سوال اصلی تحقیق که "وضعیت اثربخشی سامانه جامع کنترل اموال در ناجا چگونه است" میانگین کل بدست آمده از سوال های فرعی تحقیق 3.950 بوده که نشان دهنده اثربخشی زیاد سامانه جامع کنترل اموال ناجا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of comprehensive asset control system of Police

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghai
  • Ebrahim Karimi
چکیده [English]

Two of the most important factors for organizations, sepecially the military-disciplinary ones, are maintaining their assets every time with the lowest price, and inventory auditing for performing the delievered missions. Regarding lots of complex issues in the current changing world, information requirements for making decission for managemers are more necessary than before. Due to the need of accessibility of assets information, the assets control branch of the Police’s adjutency of logistics and support has already run a comprehensive assets contol system to make effective decisions by considering variations in all parts of the organization. The objective of this paper is to identify the effectiveness of the Police’s comprehensive assets control system. This research is descriptive progressive, and objectively practical which has used field and librerical study methods for data collection. The statistic population is a set of 70 people which has been adopted using Cochran formula among 110 experts, managers, and users of the comprehensive assets control syste of Police’s logistics and support; border guards, and training centers of state commissariats; adjutencies; and specialized police forces.
In this paper, different aspects of the research have been investigated in terms of one major and six minor questions. Data collection has been done using substantiated questionnaire with 62 questions, and analysis has been done based on central indices. Results show that the asset inquiry indicator has the least, and the identification indicators of longevity have the most effects respectively with the amount of 4.421 and 3.372 between the other indices of the effectiveness of the comprehensive assets control system of Police.
In order to answer the minor questions of the research, two assumptions have been distinctively represented and investigated with T circumstantial evidence. For all tests, the “Zero Assumption” has been rejected and the “One Assumption” has been confirmed, that show all of the six minor questions have acceptable effectiveness in the Police’s comprehensive assets control system. Also, the total average of 3.95 for the main question shows that Police’s comprehensive assets control system has a very high effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assets control
  • effectiveness
  • System
  • Coding
  • numbering
  • Classification
  • assets damage