بررسی رابطه کیفیت روابط زنجیره تأمین و راهبرد شرکت در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سازمان‌ها به دنبال ایجاد روابط فعال، پایدار، مبتنی بر اعتماد و متنوع در ساختار زنجیره تامین خود هستند. به همین منظور در این مقاله به بررسی کیفیت رابطه اجزای زنجیره تأمین (SCRQ) و تأثیر آن بر استراتژی شرکت می‌پردازیم. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده تعدادیکصد و هفت شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و بر پایه مدل معادلات ساختاری (SEM) فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که SCRQ را می‌توان به عنوان یک جزء تشکیل دهنده‌ی ارتباط، همکاری، اعتماد، انطباق و جو روابط تعریف نمود. همچنین SCRQ تأثیر مثبت و با اهمیتی بر پایداری رابطه، فراوانی (تعداد) رابطه و تنوع رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of supply chain relationship quality on cooperative strategy in production firm listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Solgi 1
  • Mostafa Yousofkhah 1
  • Maysam Dehghan 2
  • Hesamodin Tavanbakhsh 3
چکیده [English]

This paper focuses on supply chain relationship quality and its influence on the organization strategy. In present paper, first we conceptualize SCRQ from manufacture-based perspective using interaction perspective. Second, we introduce cooperative strategy as a research construct to reflect the strategies both parties took in the further development of business relationships, and use persistence, frequency, and diversity to represent three features of cooperative strategy. The conceptual model of SCRQ and cooperative strategy were examined using data collected from 107 production firms listed in Tehran Stock Exchange and structural equations model. The results show that SCRQ can be defined as a construct of communication, cooperation, trust, adaptation and atmosphere, and SCRQ has a significant positive impact on relationship persistence, relationship frequency and relationship diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity
  • Frequency
  • Relationship quality
  • Stability