بررسی رضایت‌مندی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین از سرویس‌های ایاب و ذهاب در سال 93

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

زمینه وهدف: بیشتر کارکنان، به خصوص کارکنان نیروی انتظامی تقریبا بیش از نیمی از وقت خود را در روز در محیط کار می‌گذرانند. بدون شک مدیران نسبت به رضابت کارکنان خود حساس بوده و، برای طرز تلقی های آنان اهمیت قابل ملاحظه ای قائلند. عدم رضایت کارکنان اثر مستقیم بر کمیت و کیفیت کارایی کارکنان دارد. ارائه خدمات مطلوب توسط سرویس های ایاب و ذهاب عامل کاهش دغدغه های کارکنان بوده و ضمن افزایش بهره وری، تعهد فرد را نسبت به اهداف سازمان ارتقاء می دهد. این تحقیق، به بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین از سرویس های ایاب و ذهاب بین شهری پرداخته است. این پژوهش با هدف به تصویر کشیدن وضع موجود و احصاء مشکلات و معایب در سرویس های دانشگاه و ارائه پیشنهادهای کاربردی به مسئولان ذی ربط و بهبود کیفیت خدمات سرویس های ایاب و ذهاب تدوین شده است.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. با گرد آوری ادبیات موضوع، بررسی نظریات و مدل های مختلف و با به اشتراک گذاری مولفه ها وبا در نظر گرفتن عوامل سازمانی، پس از روایی سنجی، الگوی مفهومی تحقیق ارائه گردیده است. جامعه آماری تحقیق 360 نفر ازکارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین می باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه اسنادی منابع و پرسشنامه محقق ساخته شامل 48 سوال بسته استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظریات خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (95/0) احصاءگردید. تحلیل داده ها ازطریق آمار توصیفی و آماره های آزمون t و فریدمن صورت گرفته است.
یافته ها و نتایج: براساس یافته های تحقیق و استفاده از آزمون فرض (T) تک نمونه ای و میانگین های بدست آمده کارکنان از پنج مولفه اخلاق حرفه ای، در دسترس بودن سرویس ها، رعایت شان و منزلت، کیفیت فنی و مدیریت فناوری رضایتمندی خود را اعلام نمودند و سه مولفه بهداشت، ایمنی سفر و راحتی سفر رضایت مطلوب ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the concention of Police University’s employees about transportation services in 1392

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Chenani
  • Mohammd Ali Akbari
چکیده [English]

Aim and survey: most of employees, specially Police ones, spent almost half of their time at work. Undoubtedly, managers are sensitive to their employees’s consention. Dissatisfaction of employees directly affects their performance. Approperiate transportation services reduce the employees’s concerns, while increasing the performance. This research has been done to illustrate the current situation and solve the problems with transportation services to improve the transportation services qualities.
Methodology: current research is practical based on the objective, and descriptive-progressive based on the methodology. After data validation, conceptual template of the research has been introduced based on collecting necessary literatures, models, and comments; sharing parameters; and considering organizational elemnts. Statistical society is a set of 360 employees of Police University that 146 of them have been chosen based on Cochrane formulation and accidental sampling. Data collection has been done using documental study and substantiated questionnaire with 48 closed questions. Validity and reliability of the questionnaire has been assured respectively based on the comments of experts, and Chronbach alpha equal to 0.95. Data analysis has been done through descriptive statistics and the circumstantial evidences of “T” and “Fridman” test.
Results: following to the findings of the research and using single sampling T test, employees announced the censention of 5 parameters including professional ethics accessibility of the services, respection, technical quality, and technology management; while, the were dissatisfied with sanitation, safety, and tranquility of the trip.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employees
  • Police University
  • satisfaction
  • Services quality
  • Transportation services