تعیین و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش‌ در نگهداری و تعمیرات با رویکرد AHP(مورد کاوی معاونت آماد وپشتیبانی ناجا)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

2 کارشناس ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

3 کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی

4 دانشجوی دکترای مدیریت

چکیده

امروزه مدیریت دانش کلید اصلی رقابت‌پذیری سازمان‌‌ها به شمار می‌رود. مدیریت دانش، بیش از آنکه نوعی تفکر درباره چگونگی اداره یک سازمان باشد، نوعی دارایی راهبردی برای افراد و سازمان‌هاست. شناخت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و به کار بردن آنها می تواند راهنمای برای مدیریت بهتر آن باشد. در این مقاله که از روش توصیفی- پیمایشی استفاده گردیده، هدف اصلی شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی عوامل موفقیت در به کارگیری مدیریت اثر بخش فرآیند مدیریت دانش در نگهداری و تعمیرات مناسب می‌باشد. و در این خصوص ضمن بررسی ادبیات مربوط به مدیریت دانش در سازمان‌ها از دیدگاه‌های مختلف، در نتیجه عوامل استخراج گردیده، که چهار معیار اصلی عوامل راهبردی و مدیریتی(شامل چهار معیار فرعی 1-مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد 2-تشکیل یک تیم کاری مخصوص برای انجام مدیریت دانش 3-مدیریت منابع انسانی جهت کاربرد کردن خلاقیت و نوآوری، آموزش و تصمیم‌سازی4-تدوین راهبردها و تعیین اهداف مشخص جهت اجرای مدیریت دانش) عوامل فرهنگی(شامل چهار معیار فرعی 1-وجود فرهنگ کسب دانش و یادگیری سازمانی 2-ایجاد فرهنگ اعتماد در اشتراک‌گزاری دانش 3-همکاری و درگیر نمودن و مشارکت کارکنان در امور 4- وجود جو خلاقیت و نوآوری) عوامل ساختارها و فرآیندهای سازمانی (شامل چهار معیار فرعی 1-کانال انتقال دانش 2- فرآیندهای استاندارد و روشن برای اجرای مدیریت دانش 3- وجود ساختار تسهیل‌کننده اکتشاف دانش در سازمان 4- ارزیابی عملکرد و بهره‌وری) عوامل نیروی انسانی(شامل شش عامل 1- مشوق‌ها و عوامل انگیزشی مناسب 2- توانمند سازی کارکنان 3- ایجاد یک جو امن و مطمئن شغلی 3-ایجاد حس وفاداری، تعهد در بین کارکنان 5- غنی‌سازی شغلی و اعتبار کارکنان 6-آموزش و بادگیری کارکنان با کار تیمی) به عنوان معیارها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در نگهداری و تعمیرات در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا شناخته شده، و بر اساس نظر 35 نفر از خبرگان (مدیران اجرایی) که جامعه آماری این تحقیق محسوب می‌گردند با استفاده از روش ریاضی فرایند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) معیارهای مذکور الویت‌بندی گردیدند. و در نهایت مهمترین عامل موثر در بین عوامل اصلی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در نگهداری و تعمیرات از نظر خبرگان عامل راهبردی و مدیریتی تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and ranking of the key elements of knowledge management success in maintenance taking into account the AHP approach (Assessment of Police’s deputy of logistics and support)

نویسندگان [English]

  • Taghi Barzegar 1
  • Morid Abbas Hasanvand 2
  • Reza Hajizadeh 3
  • Mehrab Ramak 4
چکیده [English]

Today, knowledge management is the key element of compatibility for organizations. Prior to being a kind of thought for conducting, knowledge management is a strategic property for employees and organizations. Identification and implementation of success key elements are two important parameters for better management. In this paper, a descriptive-survey method has been adopted to identify, classify, and evaluate the effective implementation of knowledge management procedure for maintenance. For this aim, different aspects of knowledge management in organizations have been studied throughout the literature review. The four basic criteria detected in this investigation for the knowledge management successfulness of Police’s deputy of logistics and support maintenance unit are
1- Strategic parameters, including:
 Collaborations and supports
 Building an expert team for knowledge management
 Human resource management for making the creation, innovation, education and decision making practical
 Defining the strategies and targeting the specific objects for knowledge management implementation
2- Cultural parameters, including:
 The existence of learning culture in organizations
 Building the culture of confidence in knowledge sharing
 Collaboration of employees in delievered tasks
 The existence of innovation atmosphere
3- Structures and organizational procedures, including:
 Knowledge transfer channels
 Standard and clear procedures for knowledge implementation
 The existence of facilitating structure for knowledge discovery
 Performance and productivity evaluation
4- Human resource parameters, including:
 Appropriate incentives and motivational factors
 Employees empowering
 Building a reliable and secure atmosphere for working
 Building a sense of loyalty, concientiuosness, and commitment for employees
 Enriching the employees’ validity and credibility
 Educating the employees for teamwork. The afformentioned parameters have been prioritized based on the verdicts of 35 experts, the statistical population in this paper, using AHP method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Maintainance
  • Success Key Elements
  • AHP Technique