سازماندهی ذخیره سازی مهمات در یگان های ناجا با رویکرد پدافندغیرعامل

نویسنده

کارشناس ارشد پدافندغیر عامل

چکیده

سطح نگهداشت مهمات به مفهوم ذخیره پلکانی و کافی مهمات برای یگان های ناجا از اهمیت راهبردی برخوردار است که به تبع آن باید فضای ذخیره سازی متناسب با آن که دارای استانداردهای فنی سازه ای و تجهیزاتی و شرایط تعریف شده باشد، در یگان ها پیش بینی و احداث گردد. از سوی دیگر به دلیل الزام پیش بینی شرایط پدافند غیرعامل در ایجاد فضای ذخیره سازی باید اصول حاکم بر این مفهوم مانند اصل پراکندگی مورد ملاحظه اساسی قرارگیرد. در طول سنوات پس از انقلاب اسلامی و به ویژه سنوات پس از ادغام، تامین مهمات و احداث زاغه برای یگان ها از الگوی واحد و متناسب پیروی ننموده و بستگی بسیار زیادی به میزان اعتبارات اختصاص یافته، میزان مصرف مهمات و پیشنهاد و درخواست یگان داشته است که این رویه ناصحیح منجر به تراکم غیر ضروری انواعی از مهمات در برخی رده ها در عین کمبود آن در رده دیگر، عدم مصرف و چرخش مهمات در یگان ها و الزام طی نمودن فرآیند پیچیده و طولانی انهدام، افزایش احتمال بروز فساد و معیوب شدن مهمات و افزایش هزینه های حمل و نقل و ذخیره سازی شامل هزینه های امنیتی، ایمنی و اشتغال و درگیری نفرات بیشتر گردیده است. این تحقیق سعی نموده تا این موضوع را بررسی نماید که تغییر در مبانی برآوردهای تامین، تا چه اندازه در منطقی سازی میزان و روند احداث فضاهای ذخیره سازی مهمات موثر بوده و همچنین تاثیر آن در اجرای اصول پدافند غیرعامل را بررسی و راه کارهایی را برای ایجاد این شرایط در احداث فضاهای مذکور پیشنهاد نماید. به دنبال تحقیق انجام شده، نتایج به دست آمده پس از تغییر سطح نگهداشت انجام شده در قالب دستورالعمل جدید، حاکی از کاهش حجم و فضای ذخیره سازی برآورد شده به میزان بسیار زیاد با ایجاد امکان کوچک سازی و متحرک سازی زاغه ها می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equipments storage organizing in Police’s units, the passive defense approach

نویسنده [English]

  • Alireza Samaie
چکیده [English]

Since equipment maintenance level (i.e., stepped. storage of equipment) is strategically important for Police units, the storage warehouses must have structural technical standards beside identified conditions. Furthermore, due to obligations for the prediction of passive defense condition, the governing rules such as dispersion have to be considered for the constructions. After Iranian Islamic Revolution, mainly during the years after The Contraction, providing the required equipment and building bunkers for military units have not followed a unique and appropriate pattern. They have been considerably dependent to the budget, consumption, and request of units. This improper procedure has led to the unnecessary concentration of a certain type of equipment in some units, while other units are suffering from the lack of it at the same time. It has also led to some other problems like recycling, the complex process of demolition, the increase of corruption possibility, transportation and storage expenses including safety and security, and more human resources. For years, it has always been a question for Police’s experts that if it is possible to consider a rational and, of course, effective amount of equipment for each unit based on procedure modification and relevant instruction review to make the logistic expenditures reasonable and maintain the combat power and ability. This thought has led to fundamental changes in the assessments and reviews of construction and rearming process of equipment warehouses. This paper has tried to evaluate the impact of changes in providing assessment on making the rate of equipment warehouse construction, its feedback to passive defense principles implementation, and propose appropriate solutions. Results show a good reduction in the volume of equipment warehouses further to mobilizing ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equipment Maintainance Level
  • Strategic Storage
  • Operational Storage
  • Educational Storagem Portable Bunker