شناسایی چالش های تجاری سازی فناوری و ارائه مدلی جهت راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول– دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی – دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فراهم کردن بسترهای لازم براى تجاری سازی ایده های نوین و عرضه دانش به بازار و جامعه، علاوه بر تولید ارزشهاى اقتصادى قابل توجه براى سازمان تحقیقاتى، منجر به رشد فنى، اقتصادى و افزایش رفاه جامعه می شود. اما علیرغم پذیرش این موضوع و توجه خاص به آن، شواهد متعدد از سراسر دنیا حاکی از آن است که هر چند تعداد کثیری از تحقیقات توسعه فناوری از نظر تکنیکی موفق بوده اند اما تنها درصد اندکی از آنها در زمینه تجاری سازی به موفقیت دست یافته اند. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر موانع تجاری سازی فناوری و رتبه بندی آن عوامل، موثرترین راهکارها نیز جهت مقابله با آن در قالب ارائه الگویی تبیین شوند. از این رو پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی – پیمایشی است و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد مطالعه کلیه متخصصین و مهندسین نخبه عرصه فناوری می باشد. جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای طبق درجه بندی لیکرت تهیه گردید که در اختیار نمونه ای 30 نفره از کارشناسان و متخصصین قرار داده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون t استفاده گردید و برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده پژوهش نیز از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که چالش های مدیریتی، زیرساختی، نهادهای حمایتی، سیاسی و قانونی از مهم ترین چالش های شناسایی شده تجاری سازی فناوری در کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying thr technology commercialization challenges and providing a model for alternatives to deal with IT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoul Rezaie 1
  • Majid Karimi 2
  • Jahanshah Charkhtab Moghadam 3
چکیده [English]

Providing the necessary conditions for the commercialization of new ideas and knowledge available to the market and society, in addition to generating significant economic value to the research led to the development of technical, economic and welfare society But despite accepting and paying particular attention to the numerous evidence from around the world suggests that although a large number of research and development of technically successful, but only a small percentage of them have achieved success in commercialization In this article we have tried to identify factors affecting the trade barriers of technology and its rankings of the most effective strategies to deal with it in the form of a model is to be defined. The research method is descriptive - and in terms of applied research is objective. All study population specialists and engineers are the elite field of technology Likert questionnaire was prepared according to the rating of a sample of 100 people who were the experts. T test was used for data analysis and research to rank factors identified from Friedman test was used. The results showed a positive relationship between the different variables and the importance of dealing with the commercialization of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • technology commercialization
  • freedman model
  • commercialization challenges