طراحی الگوی مناسب در سیستم تعیین تکلیف اقلام منقول ناجا

نویسنده

کارشناس کنترل اموال معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان

چکیده

تعیین تکلیف عبارتست از فرآیند تصمیم گیری برای اقلام بازیافتی، اسقاطی، فسادپذیر، خارج از سازمان، مازاد بر سازمان، غنیمتی، به جامانده خودی و ضایعات پادگانی به یکی از گزینه های معاوضه، واگذاری، دفن، انهدام، فروش، تبدیل به احسن و یا برگشت به سیستم می باشد. در این تحقیق به بررسی وضعیت تعیین تکلیف اقلام ناجا پرداخته شده و شش سؤال اساسی به شرح ذیل مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:
1- آیا عملیات تعیین تکلیف اقلام به نحو مطلوب و نظام مندی به اجرا در می آید؟
2- آیا همکاری های لازم برای تعیین تکلیف اقلام توسط واحدهاورده های ذیربط صورت می گیرد؟
3- آیا عملیات تعیین تکلیف اقلام اثرات مطلوبی برای ناجا و سیستم آماد و پشتیبانی دارد؟
4- آیا شرایط بهینه ای برای انجام عملیات تعیین تکلیف اقلام فراهم می شود؟
5- آیا بین میزان تحصیلات و وضعیت سیستم تعین تکلیف اقلام رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
6- آیا بین درجه و وضعیت سیستم تعین تکلیف اقلام رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
انجام تحقیق، توصیفی و تحلیلی و از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری آماد و پشتیبانی فرماندهان انتظامی استانها و معاونت آماد و پش ناجا بوده که با توجه به تقسیم بندی کشور به پنج منطقه جغرافیایی و هر منقطه جغرافیایی به استان های مربوطه و به صورت تصادفی تعداد هشت استان و معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انتخاب و با توجه به فرمول حجم نمونه آماری (128 = n) تعداد 128 پرسشنامه 34 سؤالی توزیع و نسبت به جمع آوری داده ها و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است که در نهایت نتایج ذیل حاصل شد:
1- -عملیات تعیین تکلیف اقلام به نحو مطلوب به اجرا در نمی آید.
2- برای تعیین اقلام همکاری لازم توسط واحد ها و رده ها ذیربط صورت نمی گیرد.
3- عملیات تعیین تکلیف اقلام اثرات مطلوبی برای ناجا و سیستم آماد و پشتیبانی دارد.
4- برای انجام تعیین تکلیف اقلام شرایط بهینه ای فراهم نمی شود.
5- بین شاخص تعین تکلیف اقلام و میزان تحصیلات ارتباطی وجود ندارد یعنی این که افراد دارای تحصیلات بالا و ضیت کنونی سیستم تعین تکلیف اقلام را به صورت کامل تایید نکرده اند.
6- بین شاخص تعین تکلیف اقلام و سطح درجه یا رتبه ارتباطی وجود ندارد یعنی این که افراد با درجه یا رتبه بالا وضعیت کنونی سیستم تعین تکلیف اقلام را به صورت کامل تأیید نکرده اند.
با توجه به نتایج بدست آمده، الگوی مناسب تعیین تکلیف اقلام در ناجا ارائه و پیشنهاداتی داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an appropriate pattern for commissioning the Iranian Police properties

نویسنده [English]

  • Morteza Badiey
چکیده [English]

Commissioning is the process of making decision about recycling, corruptible, out of organization, further to use, remained, left overs, outdated, and military scraps for exchanging, selling, demolishing, buring, outsourcing, converting to the best ones, or rejecting to the system. In this paper, designing an appropriate pattern for commissioning the Iranian Police properties has been studied throughout the 6 questions:
1- Is the commissioning operation implemented well?
2- Are appropriate cooperations for commissioning done by units?
3- Does commissioning operation have positive effects on Police?
4- Are optimized conditions provided for doing commissioning operation?
5- Is there any meaningful relationship between education level and commissioning system condition?
6- Is there any meaningful relationship between military ranks and commissioning system condition?
In this research, the two descriptive-analytic and librarical methods have been used. Statistical population consists of logistics managers from the deputy of logistics and support, and state commissiorates. Since Iran is divided into 5 different climate regions, 8 states with the deputy have been selected. After the sampling, 128 questionnaires with 34 questions have been distributed. Finally, these results have been found:
1- Commissioning operation is not implementing appropriately.
2- Units do not cooperate properly for commissioning.
3- Commissioning operation has favouable impacts on Iranian Police and the logistics system.
4- There is no optimized condition for commissioning.
5- There is no relationship between education level and commissioning operation. In other words, highly educated employees did not completely verify the current condition of commissioning.
6- There is no relationship between military ranks and commissioning operation. In other words, high ranked employees did not completely verify the current condition of commissioning.
Based on the results, this paper represents a model for commissioning and gives some recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commissioning
  • Outdated
  • Recycling
  • Left Overs
  • Scraps
  • Exchange
  • Demolition
  • Legal Age