بررسی اثر پیاده سازی فناوری RFID در یک زنجیره تامین چهارسطحی با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداریدانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره تامین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف این مقاله، ارزیابی تاثیر استفاده از فناوریشناسایی فرکانس رادیویی (RFID) بر روی مدیریت موجودی است. بدین منظور یک زنجیره تامین چهارسطحی که شامل تامین کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و خرده فروش است، در نظر گرفته می شود. سپس با در نظر گرفتن عوامل مختلفی که باعث افزایش تفاضل میان موجودی فیزیکی و موجودی سیستم می شود، اثر فناوری RFID بر کاهش این میزان تفاضل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بنابراین، برای ارزیابی تمامی موارد فوق از یک رویکرد شبیه سازی بهره گرفته شده و نرم افزار مورد استفاده در این مقاله، نرم افزار ARENA 13.0 است. در نهایت با مقایسه دو زنجیره تامین چهارسطحی که یکی از آن ها از RFID استفاده نموده اما دیگری از روش سنتی برای ردیابی موجودی خود بهره می برد، معیار مناسبی در اختیار مدیران قرار می گیرد تا هزینه های به کارگیری فناوری RFID را با سود ناشی از استفاده از این فناوری در نظر گرفته و رویکرد بهینه را در پیش گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Implementation of RFID Technology in Four-Echelon Supply Chain Simulation-Based Approach

نویسندگان [English]

  • Sajjad Shokouhyar 1
  • Katayoun Eshkofti 2
  • Jelveh Firouzbakht 2
چکیده [English]

The aim of this paper is to evaluate the impact of applying RFID technology in inventory management. Thus, a four-echelon supply chain consists of supplier, manufacturer, distributer and retailer is considered. In this research, various factors that increase discrepancies between physical inventory and system inventory are included and the impact of RFID on depreciation of these discrepancies are investigated. A simulation approach is utilized in order to assess all of the aforementioned requirements and for this goal a simulation software, ARENA 13. 0 is used. At the end by comparing two supply chains, that one of them uses RFID technology but the other one uses traditional method for tracking its inventory an appropriate measure is given to managers to incorporate costs of applying RFID technology and resulted benefits into consideration and finally choose the optimized approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio frequency identification
  • inventory management
  • four-echelon supply chain
  • Simulation
  • system inventory
  • physical inventory