آسیب‌یابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در خرید اقلام تغذیه‌ای سازمان‌های نظامی انتظامی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت آماد

چکیده

این تحقیق در یکی از سازمان‌های نظامی‌ انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران و به منظور آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در خرید اقلام تغذیه‌ای (مصرفی، سرمایه‌ای) صورت پذیرفته است. مدل تحقیق برگرفته از اسکاپ بوده و عوامل چهارگانه آسیب‌های انسان افزاری، سخت‌افزاری، سازمان‌افزاری و اطلاعات‌افزاری را بررسی می‌کند. پرسشنامه محقق ساخته‌ای با ۵۲ سؤال برای اجرای تحقیق طراحی گردید. اعتبار پرسشنامه بر مبنای آلفای کرونباخ ۸۷۱/۰ می‌باشد. جامعه آماری شامل ۶۰ نفر از فرماندهان، مسئولان و کارشناسان سازمان مورد مطالعه هستند که از تمامی آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که جامعه مورد مطالعه در ابعاد سازمان افزاری و سخت‌افزاری دارای آسیبی نبوده ولی در ابعاد انسان‌افزاری و اطلاعات‌افزاری دارای آسیب‌هایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pathology and prioritization of effective parameters in the purchase of nutritional goods for military-police organizations

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosratpanah 1
  • Ali Asghar Hamedani 2
  • Yaghub Ali Khedmatgozari Mansouri 3
چکیده [English]

This paper has been writen with the cooperation of a military-police organization in Iran to prioritize and pathologically evaluate the purchase of nutritional goods. The modified Scop model used in this paper evaluates the humanware, hardware, organizationware, and infoware damages. An incontestable questionnaire with 52 questions has been prepared for performing the study. The validity of the questionnaire has been calculated as 0.871 based on Cronbach’s Alpha Index. The statistical society consists of 60 members involving the organization’s commanders, deputies, and experts who were asked for completing the questionnaire. Results showed that the so called organization does not suffer from hardware and organizationware damages; however, the humanware and infoware damages can be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Purchase
  • Humanware
  • Organizationware
  • Hardware
  • Infoware