بررسی میزان اثربخشی آموزش رسته آمادوپشتیبانی ازنظر مؤلفه‌های سازمانی واکنش و یادگیری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی

3 کارشناس ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

سنجش اثربخشی آموزش در سازمان‌ها یک امر لازم و ضروری است. اگر بخواهیم روی اثربخشی آموزش در ناجا تحقیقی انجام دهیم، در بهبود وضعیت سازمان گام مؤثری را برخواهیم داشت. در این راستا بخش‌هایی همچون آموزش و یادگیری، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، شناخت معنی و مفهوم اثربخشی، نظریه‌ها، معیارها الگوها و مدل‌های اثربخشی، برنامه‌های آموزشی رسته آماد و پشتیبانی در آموزشگاه شهید چمران با گذری بر پیشینه تحقیقاتی که در داخل و خارج در خصوص اثربخشی انجام گرفته است را مدنظر قرار داده تا نهایتاً به الگوی مفهومی تحقیقی خوب برسیم. برای بررسی این الگو، جامعه آماری که شامل 131 نفر از فراگیران رسته آماد و پشتیبانی، همکاران و مدیران بکار گیرنده فراگیران آموزشگاه مذکور که در سه دوره 74 تا 76 و بین سال‌های 89 تا 92 از این آموزشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند را انتخاب نموده‌ایم. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و ازلحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی می‌باشد همچنین برای بررسی پایایی ابزارهای سنجش از نرم‌افزار 19spss بهره‌برداری شده و عدد به‌دست‌آمده مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل که 912/. می‌باشد نشان‌دهنده وجود پایایی بالایی برای پرسشنامه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of trust and sharing information on relationship commitment among supply chain members

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaee 1
  • Mahmoud Shoghi 2
  • Ali Ghasemi 3
چکیده [English]

Supply Chain Management makes the member of a chain more compatible, and invites them to gain more competitive business advantages throughout clarifying and sharing information. It is able to do such task by taking the two coordination, and collaboration principles into account. Logistics centers of the armed forces, as well as a large number of other organizations, involve many supply chains. Thereore, the aim of this study is to evaluate the impact of trust and sharing information on relationship commitment between the members of a supply chain. This is a quantitative-descriptive research which considers a correlation between the variables. The required information collected by using incostebale questionnaires. Validity and reliability have been approved using content and construct validity and Cronbach's alpha respectively. Finally, these data have been analyzed by both the Pearson Correlation and Regression Test. Research findings show that relationship commitment has a positive and meaningful impact on trust and sharing information. In other words, Regression Test shows that 52.3 percentage of committed relationship is explained by the variables of trust and sharing information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • sharing information
  • relationship commitment
  • supply chain members