بررسی تأثیر اعتماد و به اشتراک‌گذاری اطلاعات بر تعهد رابطه‌ای در بین اعضای زنجیره‌ی تأمین

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاری، سازمان‌های یک زنجیره را از طریق به اشتراک‌گذاری و شفاف‌سازی اطلاعاتی با یکدیگر هماهنگ‌تر نموده و به همکاری برای کسب مزایای رقابتی بیشتر دعوت می‌نماید. مراکز آمادی نیروهای مسلح نیز، تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها را، در طول زنجیره تأمین خود دارا می‌باشند. مدیریت هماهنگ در این مجموعه حجیم و پیچیده بر پایه تسهیم اطلاعات و اعتماد میان شرکای تجاری برای برنامه‌ریزی مؤثر در بخش زنجیره تأمین و اقدام به یکپارچه‌سازی موفق درزمینهٔ زنجیره تأمین یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیریتی می‌باشد. لذا تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر اعتماد و به اشتراک‌گذاری اطلاعات بر تعهد رابطه‌ای بین اعضای زنجیره‌ی تأمین تدوین گردیده است. تحقیق حاضر پژوهشی کمی و از نوع تحقیقات توصیفی است؛ از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق برابر 90 نفر از کارکنان یکی از مراکز آمادی نیروهای مسلح می‌باشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از تمام شماری استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روش‌های مطرح ازجمله روایی محتوایی و همچنین آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که اعتماد و به اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط اعضای زنجیره‌ی تأمین بر تعهد رابطه‌ای تأثیری مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر، آزمون رگرسیون نشان داد که 3/52 درصدی از واریانس تعهد رابطه‌ای به‌وسیله متغیرهای اعتماد و اشتراک‌گذاری اطلاعات تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of trust and sharing information on relationship commitment among supply chain members

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Rouhollahi1 1
  • Hajie Rajabi Farjad 2
چکیده [English]

Supply Chain Management makes the member of a chain more compatible, and invites them to gain more competitive business advantages throughout clarifying and sharing information. It is able to do such task by taking the two coordination, and collaboration principles into account. Logistics centers of the armed forces, as well as a large number of other organizations, involve many supply chains. Thereore, the aim of this study is to evaluate the impact of trust and sharing information on relationship commitment between the members of a supply chain. This is a quantitative-descriptive research which considers a correlation between the variables. The required information collected by using incostebale questionnaires. Validity and reliability have been approved using content and construct validity and Cronbach's alpha respectively. Finally, these data have been analyzed by both the Pearson Correlation and Regression Test. Research findings show that relationship commitment has a positive and meaningful impact on trust and sharing information. In other words, Regression Test shows that 52.3 percentage of committed relationship is explained by the variables of trust and sharing information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • sharing information
  • relationship commitment
  • supply chain members