تأثیر توانمندسازی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده

تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازی و اینکه تا چه حد می‌تواند بر عملکرد کارکنان تأثیر گذارد را در کانون توجه سازمان‌ها قرار داده است. در همین راستا معاونت آمادوپشتیبانی ناجا اقدام به اجرای طرح توانمندسازی کارکنان وظیفه نموده است. هدف اصلی تحقیق پیشرو بررسی تأثیر توانمندسازی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه معاونت آمادوپشتیبانی ناجا درسال 1393 بوده که ازنظر نوع هدف کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری از دو بخش و هر بخش از تعداد 150 نفر تشکیل‌شده که حجم نمونه برای هر جامعه برابر رابطه کوکران 106 نفر تعیین گردیده است. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی بوده و از پرسشنامه در جمع‌آوری داده‌ها استفاده‌شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون باخ 86 درصد محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های t زوجی، t تک نمونه‌ای و فریدمن با بهره‌گیری از ابزار spss استفاده گردیده است. نهایتاً پس از تحلیل داده‌ها، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های توانمندسازی (آموزش، حمایت سازمانی و مدیریت) رابطه معنی‌داری با عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا وجود دارد که با توجه به آزمون فرضیه‌ها، نشان از تأیید با اطمینان 95 درصد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of empowering on the performance enhancement of soldiers in Iranian Police’s deputy of logistics and support

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafari 1
  • Tahmaseb Ebrahimi 2
چکیده [English]

Environmental changes and the increment of global competition have led organizations to concentrate on empowering and the impacts of it on the workers’ performance. Since the Police’s deputy of logistics and support has started to empower the soldiers, we, in the current paper, have been looking forward to finding whether or not it could help the deputy achieve its desirable goals. For this aim, Wegot and Murrel theory has been applied. This is a practical paper done using descriptive-survey method. The statistical population are two groups in which 150 members exist for each one. The sample volume for each group consists of 106 members based the Cuchrane analysis. The required data have been collected using questionnaire and field librarical method. The steadiness of the questionnaire has been calculated %86 based on Chronbach alpha method. Results show a considerable relationship between the main empowering parameters (training, organizational support, management) and the soldiers’ performance with the confidence factor of %95 based on the assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowering
  • logistics and support
  • performance
  • soldiers