عوامل مؤثر در پیاده‌سازی سامانه مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ناجا و بررسی چالش‌های آن

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

2 کارشناس مدیریت آماد

3 کارشناس حسابداری

چکیده

به دلیل وجود تعداد زیادی وسیله نقلیه در ناجا، اجراء و به‌کارگیری سامانه مدیریت تعمیرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود 80 درصد پیاده‌سازی سامانه نگهداری و تعمیرات مکانیزه با شکست مواجه شده است. با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به یک پروژه CMMS میزان شکست 80 درصد رقم بالایی برای هر سازمان بوده که به‌راحتی قابل جبران نیست. پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت تعمیرات همواره با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بوده است. لذا هدف از این مقاله یافتن علل عدم موفقیت اجرای سامانه‌های مکانیزه تعمیرات می‌باشد. در این مقاله به بررسی موانع پیاده‌سازی سامانه‌های مکانیزه تعمیرات در آماد و پشتیبانی ناجا پرداخته می‌شود. جهت انجام این تحقیق ابتدا هشت نفر از خبرگان آماد و پش ناجا که در برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و اجرای سامانه‌های مختلف در معاونت نقش داشتند، مؤلفه‌های اساسی در عدم موفقیت و یا کندی حرکت پیاده‌سازی سامانه را احصاء و سپس، 30 نفر از کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات پرسشنامه‌ها را تکمیل نموده، و درنهایت به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وزن دهی شد تا میزان تأثیر هر مؤلفه بدست آید. نتایج نظرسنجی نشان داد که هشت عامل اساسی 1- عدم آشنایی کاربران با مزایای سامانه 2- آموزش و تحصیلات کاربر 3- سخت‌افزار و توسعه شبکه 4- جایگاه شغلی 5- ثبات کاربر در شغل 6- اشرافیت مدیران ارشد 7- مقاومت در برابر تغییرات 8- ثبت اطلاعات اولیه در موفقیت یا عدم موفقیت و کندی اجرای پیاده‌سازی سامانه مکانیزه تعمیرات مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective parameters in performing the mechanized system of Iranian Police maintenance management and the evaluation of its challanges

نویسندگان [English]

  • Reza Hajizadeh 1
  • Mostafa Nouri 2
  • Mahdi Zargar 3
چکیده [English]

Implementation of maintenance management in Iranian Police Force is necessary due to a lage number of automobiles. Following to our review, almost 80 percent of mechanized maintenance systems have led to failure. Considering CMMS, this is a large amount of money imposed to an organization, which is very difficlut to be compensated. Fullfiling the maintenance systems has always been accompanying with challanges. Thus, we are trying to find the reasons for the failure of mechanized maintenance systems by reviewing the obstacles in the current paper. For this aim, 8 of logistics experts, who had been working for programing, fullfiling, and performing the systems, identified the fundamental parameters of failure; then 30 maintenance managers completed the questionnaires. The questions have been weightened using AHP hirearchial analyzing method. The findings of the poll show the considerable effects of the following parameters on the mechanized maintenance system fullfilment:
1- Users are unfamiliar with the advantages of the system
2- User’s education
3- Network’s hardware and development
4- Job status
5- User’s job stability
6- High rank managers’ domination
7- Resistance against changes
8- Saving the primary information

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP Hierarchial Analysis
  • Maintenance Management System
  • Success Parameters
  • Fullfilment Obstacles