ارزشیابی اثربخشی ادوار آموزشی حین خدمت رستة آماد و پشتیبانی با رویکرد مدل "کرک پاتریک"

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

یکی از دغدغه‌های امروز مدیران سازمان‌ها در بحث آموزش و توسعه کارکنان، ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی و چگونگی انجام آن است. امروزه اکثر سازمان‌ها، دوره‌های آموزشی متعددی را در مراکز آموزش خود و یا مراکز آموزش موجود برای توسعه کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره، متضمن سرمایه‌گذاری هنگفت و صرف زمان خدمت نیروی انسانی فعال است. بنابراین آگاهی از میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی و بازدهی حاصل از آن‌ها برای مدیران، بسیار حائز اهمیت است. اکنون چندین سال از اجرای دوره‌های آموزشی حین خدمت رسته آماد در مجتمع تربیت و آموزش معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می‌گذرد و مجتمع مذکور به‌عنوان رده سیاست‌گذار آموزش‌های آمادی، به‌طور مستمر درصدد اصلاح و بهبود برنامه‌های آموزشی خود می‌باشد.
هدف: این مطالعه باهدف ارزشیابی اثربخشی ادوار آموزشی حین خدمت (ادوار ترفیعاتی و تخصصی کوتاه‌مدت) رسته آماد، انجام پذیرفته است.
جامعه آماری: شامل کلیه کارکنان شرکت‌کننده در دو دوره آموزشی ترفیعاتی و دو دوره کوتاه‌مدت تخصصی رسته آماد در سال 94، برابر با 102 نفر می‌باشد.
روش تحقیق: این تحقیق با رویکرد مدل ارزشیابی اثربخشی "کرک پاتریک" به روش توصیفی- پیمایشی انجام و ازلحاظ هدف و ماهیت، کاربردی می‌باشد.
عمده نتایج: بین ادوار آموزشی حین خدمت رسته آماد و پشتیبانی و اثربخشی آموزش فراگیران از حیث چهار مؤلفه: "واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج" رابطه معنی‌داری وجود دارد و می‌توان فرضیه اثربخش بودن ادوار آموزشی حین خدمت رسته آماد را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of in- service training courses in support and logistics ranks with "kirk patrik" model approach

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shoughi 1
  • Milad Aghaee 1
  • Rasool Poor Amini 2
چکیده [English]

Nowadays one of the managers' concerns involves training and promotion of staff, evaluation of the effectiveness of training courses and how to do it. Today most of organizations held out several training courses in their training centers or the others to improve their staff performance. Performing each of these courses involves heavy cost and human resource service time. Therefore, having information about the effectiveness and efficiency of their training courses is very important for the managers.
Now, many years is passed from the performance of in-service training periods of ranks of logistics in education and training complex of Ir police logistics department and the complex as a responsible for the policy of training in logistics, is continuously trying to improve and correct its training plans.
Aim: this research is done to evaluate the effectiveness of the in-service training courses (raising courses and special short-time ones) of the logistic ranks.The statistical population includes all staff participating in the two periods and the two short-term specialized promotions periods of logistics rank prepared in 94 (by 102).
Research methods: This research doing with approach evaluation effectiveness model "Kirk Patrick" with descriptive-measurable.
Conclusions: in-service training courses of ranks of logistics and effectiveness of the training of the students has a significant relationship via four factors: "reaction, learning, behavior and results" and we can confirm the theory of effectiveness of the in-service training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • Learning courses
  • in-service training
  • logistics