تأثیر به‌کارگیری GPS در شبکه ترابری آماد ناجا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آماد، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ترابری در ناجا یکی از مأموریت‌های اصلی آماد و پشتیبانی ناجا است. ترابری کالا، یگان و نیروی انسانی را بر عهده دارد. مدیریت صحیح بر شبکه ترابری نیازمند به‌کارگیری فن‌آوری نوین به‌منظور دسترسی به اطلاعات رانندگان، کنترل مستمر ناوگان و مدیریت بر هزینه‌های ترابری است. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر GPS بر سه مؤلفه هزینه‌های ترابری، حوادث رانندگی و پایش رانندگان شبکه ترابری آماد و پشتیبانی ناجا صورت گرفته است. جامعه آماری شامل، معاونین آماد، مدیران ترابری، مدیران نت و رانندگان حوزه آماد و پشتیبانی ناجا به تعداد 500 نفرمی‌باشد. حجم نمونه به تعداد 217 نفربر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو روش کتابخانه‌ای و میدانی است. درروش کتابخانه‌ای از ابزار فیش‌برداری و درروش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است که در بررسی تأثیر GPS بر شبکه ترابری آماد و پشتیبانی ناجا مؤلفه پایش رانندگان با میانگین 93/3 درصد بیشترین تأثیرپذیری و مؤلفه هزینه‌های ترابری شبکه آماد با میانگین 33/3 کمترین تأثیرپذیری به خود اختصاص داده است. بر اساس آزمون فریدمن متغیرهای مؤثر در شبکه ترابری آماد و پشتیبانی ناجا دارای اولویت یکسان می‌باشند. در نتایج تحقیق مشخص گردید به‌کارگیری GPS کاهش هزینه‌ای شبکه ترابری، کاهش حوادث جاده‌ای و پایش رانندگان ناجا تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of using GPS in police logistics and transportation network

نویسندگان [English]

  • Mahmood Noori 1
  • Mohammad Ali Akbari , 2
  • Morteza Khosravi 2
  • Mehrab Ramak 3
چکیده [English]

Transportation is one the main duties of POLICEs logistics and support system. It is responsible for transporting goods, troops and personnel. Effective managing on transportation network requires using modern technology in order to access drivers information, continuous control over the units and managing transportation costs. This research has been carried out to study the impact of GPS on three factors of transportation costs, accidents and monitoring the drivers of POLICEs logistics and support network.
Statistic society of the research includes 500 logistic deputies, transportation managers, maintenance managers and drivers of POLICEs logistics and support system. A sample of 217 people have been selected according to Morgan table, and on the basis of random sampling method.
In term of purpose, this study is applied and in term of implementation method it is survey. Field method and library method were used for data collecting. In the library method, fiching, and in field method, questionnaire were used. Results showed that in the research of GPS impacts on POLICEs logistics transportation and support network, the monitoring of drivers had gained the most impact by average%3.43, and the logistic transportation network costs had gained the least impact by average%3.33.
According to Friedman test, variables affecting POLICEs logistics transportation and support network all have the same priority. Results showed that using GPS system has great impacts on cost reduction, accident reduction and drivers control in POLICEs logistic transportation network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • global positioning system (GPS)
  • Transportation
  • transportation network costs
  • Road accident reduction
  • drivers monitoring