شناسایی و احصاء فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای سبک ناجا ( تویوتا هایلوکس و مگان)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این پژوهش به دنبال شناسایی و احصاء فعالیت‌های نت خودروهای سبک ناجا (تویوتا هایلوکس و مگان) با تأکید بر راهبرد پیشگیرانه می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی پیماشی، جامعه آماری 16 نفر از کارشناسان و تعمیرکاران خودروهای تویوتا و مگان، و برای تعیین مکان انجام فعالیت‌ها، از 30 نفر از خبرگان این حوزه استفاده‌شده است. جمع‌آوری داده‌ها، از روش پرسشنامه صورت گرفته است و روش نمونه‌گیری به‌صورت تمام شماره برای روائی از روش خبره سنجی استفاده‌شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ 0.892 بوده است. نتایج نشان داد: از 93 درصد فعالیت‌های تویوتا هایلوکس و 67 درصد مگان از نوع بازدیداست، برای انجام 92درصد از فعالیت‌های تویوتا هایلوکس و 86 درصد مگان نیاز به رده تعمیراتی سه و چهار بوده، 75درصد از ابزار لازم برای انجام فعالیت‌های تویوتا هایلوکس و 78 درصد مگان از نوع ابزار تخصصی و بقیه آن‌ها ابزار عمومی می‌باشد. 37درصد از فعالیت‌های تویوتا هایلوکس و 54 درصد مگان مربوط به فعالیت‌هایی است که میزان کیلومتر کارکرد آن‌ها از 11.000 تا 50.000 می‌باشد. تعداد نیازمندی تعمیرکار با درجه مهارت یک در انجام فعالیت‌های تویوتا هایلوکس (96درصد) و مگان 75درصد می‌باشد.میزان توقف 86درصد از فعالیت‌های تویوتا در تعمیرگاه کمتر از پنج ساعت و 95درصد مگان حداکثر یک ساعت می‌باشد. بیشترین قطعات درزمان اجرای نت پیشگیرانه تویوتا هایلوکس و مگان، کند مصرف (89درصد) و کمترین آن‌ها مربوط به قطعات پرمصرف (11درصد) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and counting preventive maintenance activities of POLICElight cars (TOYOTA HILUX and Megan(

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaee 1
  • Jahangeer Heydar Nataj 2
چکیده [English]

This research looks for identifying and counting maintenance activities with emphasize on preventive strategy on POLICE light cars (Toyota Hilux and Megan).It has been done in survey and descriptive method. Statistic society for the research included 16 experts and repairmen of Toyota Hilux and Megan cars. For choosing the location of the research, we have used the viewpoints of 30 experts of this field. Collecting data have been done by using questionnaires, and the sampling method was full numbers. For validity, we have used expert evaluation method.
Questionnaire reliability was 0.892 by using Cronbachs Alpha Test. Results showed that:%93 of Toyota Hilux references and%67 Megan references were only inspections. %92 of Toyota Hilux references and%86 Megan references needed repairmen levels 3 and%75 of tools needed for repairmen of Toyota Hilux and%78 of tools needed for repairmen of Megan were special tools and rest of them were general tools.%37 of maintenance activities of Toyota Hailux and%54 of maintenance activities of Megan are related to those cars that have worked between 11000 To 50000 Kms from which %96 of Toyota Hiluxes and% 75of Megans need repairmen level 1. Stopping Time for%86 of Toyota Hiluxes for maintenance is less than 5 hours, and for Megans is maximum 1 hour. Most of the parts at the time of Performing preventing maintenance for Toyota Hiluxes and Megans are slow consumption parts (%89) and few of them are fast consumption parts (%11).

کلیدواژه‌ها [English]

  • reparations
  • preventive maintenance
  • Reliability
  • maintenance activities