بررسی تأثیر قیمت گذاری مبتنی بر تفاوت بر ادراک، نگرش و تمایل به خرید مجدد در کاربران فضای مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

چکیده

میزان فروش هر موسسه به‌خصوص واحدهای کسب‌وکار آن‌که به عرضه کالا به‌صورت خرده‌فروشی در فضای مجازی (اینترنت) مبادرت می‌ورزند، در گرو اتخاذ روش‌های مناسب قیمت‌گذاری محصول می‌باشد. عضویت خریدار و زمان خرید و کمیت خرید و مجرای خرید که به‌عنوان پایه‌های روش‌های قیمت‌گذاری در واحدهای کسب‌وکار هستند، در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفت، جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه مازندران در رشته مدیریت هستند که درس بازاریابی را گذرانده‌اند و تعداد آن‌ها 400 نفر بود که پیش‌شرط نهایی جمع‌آوری اطلاعات از آن‌ها این بود که تاکنون حداقل یک‌بار خرید اینترنتی انجام داده بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس می‌باشد و حجم نمونه با جدول مورگان برابر 191 نفر شد در نهایتاً با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 80/8 به بررسی تأثیر قیمت‌گذاری مبتنی بر تفاوت بر ادراک، نگرش و تمایل به خرید مجدد در کاربران فضای مجازی پرداخته شد که نتایج نشان می‌دهد آماره آزمون تأثیرگذاری برای دو مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر زمان خرید (89/1) و مجرای خرید (90/1-) کوچک‌تر از مقدار بحرانی جدول بوده است و لذا نمی‌توان فرض صفر بودن میزان تأثیر این مدل‌ها را رد نمود. همچنین ادراک کاربر از عادلانه بودن قیمت با ضریب تأثیر برابر با 42/0 بر نگرش وی و با ضریب 4/0 بر خرید مجدد وی اثرگذار است درحالی‌که میزان تأثیر نگرش کاربر بر خرید مجدد وی با ضریب استاندارد 19/0 برآورد شده است و با توجه به بزرگی ضرایب رگرسیونی برآورد شده، می‌توان نتیجه گرفت که ادراک کاربر از تأثیر مستقیم بیشتری بر بازدید (خرید) مجدد نسبت به نگرش وی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching the effect of pricing based on differences in perceptions, attitudes and willingness to repurchase in virtual space users

نویسندگان [English]

  • Iman Ghasemi Hamedani 1
  • Reza Zakariaee Talooki 2
چکیده [English]

Sales of institutions, especially business units that supply retail goods in virtual space (Internet) depend on adopting appropriate pricing methods of the product. Membership of purchaser, time of purchase, quantity of purchase and shopping channel as the basis of pricing schemes in business units, were considered in this study. Statistic society of this research includes management students that have passed marketing course at Mazandaran University. There were 400 students. The pre-condition for their participation in collecting data was that they had to do at least one online shopping. Sampling method was availability and sample size was 191 based on Morgan table. Finally, the effect of pricing based on differences in perceptions, attitudes and willingness to repurchase in virtual space users was studied by using LISREL software 8.80. It showed that test statistics of effectiveness for two models of pricing based on the purchase time (1.89)and shopping channel (-1.90) was smaller than the critical value of the table. So we cant reject the ineffectiveness of these models. Moreover, user perception of the fairness of the price affects his attitudes by impact coefficient of 0.42 and his repurchase by 0.4 coefficient, while the impact coefficient of user on his repurchase has estimated as 0.19 standard coefficient. According to estimated value of regression coefficients, it can be concluded that user perception has more effects on his repurchase than his attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pricing
  • buyer membership
  • purchase value
  • purchase time
  • shopping channel