بررسی میزان اثربخشی روش‌های خرید اقلام سرمایه‌ای در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون و بسیار بالای وظیفه خرید در سازمان‌های مختلف به‌خصوص سازمان‌های نظامی و انتظامی که با امنیت و جان و مال شهروندان در ارتباط هستند، این پژوهش با پرداختن به موضوع روش‌های خرید اقلام سرمایه‌ای و ارائه مفاهیمی از قبیل خریدهای تمرکزی، غیر تمرکزی و همچنین نیمه تمرکزی بر آن است تا اثربخشی روش‌های خرید اقلام سرمایه‌ای در آمادوپشتیبانی نیروی انتظامی را بررسی نماید. لذا خرید به‌موقع با روش‌های صحیح و قیمت مناسب در کاهش هزینه‌ها و نتیجه افزایش سودآوری و کارایی سازمان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی-پیمایشی است. روش به کار گرفته‌شده در این پژوهش، آمیزه‌ای از روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی است. پس از بررسی دقیق ادبیات و با نظر اساتید و خبرگان پرسش‌نامه‌ای طراحی و در اختیار 47 نفر از مدیران و همچنین کلیه کارشناسان مرکز خرید معاونت آمادوپشتیبانی ناجا قرار گرفت. با توجه به اهمیت نتایج تحقیق در تأمین بهینه اقلام سرمایه‌ای در سطح ناجا و همچنین قابل‌دسترس بودن جامعه آماری در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده گردید.

یافته‌ها:
روش تمرکزی با میانگین 4.15 بیشترین اثربخشی خرید اقلام سرمایه‌ای در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا را به خود اختصاص داده است. در این میان عواملی نظیر کاهش قیمت به علت تعداد یا تناژ بالا در خرید، امکان سوق دادن تولیدکنندگان داخلی و ... روش غیر تمرکزی با میانگین 3.99 رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است و عواملی نظیر تهیه و خرید کالا با عمر مفید و زمان مصرف بیشتر، به‌اندازه نیاز و با توجه به ظرفیت نگهداری و در زمان مناسب خرید و ... روش نیمه تمرکزی با میانگین 3.96 رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است و عواملی نظیر: افزایش سرعت در خریدها، بهره‌گیری از منابع موجود در منطقه در این میزان اثربخشی تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of purchase methods of capital items in Police Logistic center

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Anvari Rostami 1
  • Mahmood Shoghi 2
  • M.A in logistic management 3
چکیده [English]

Considering the increasing importance of purchase task in different organizations specially in military and Police organizations that is related to health and life and property of the citizens ,this research tried to study methods of purchasing capital items, and to present concepts such as centralized ,semi-centralized and dispersed purchases in order to investigate the effectiveness of purchase methods of capital items in Police logistic center. Therefore, in- time purchases as well as proper methods and proper prices have great effects in reduction of expenses and increase of profitability and efficiency of the organization.
This research is applied from the objective point of view ,and its method is descriptive-survey research method .A combination of library and survey research methods have been used. After a detailed study of the literature and consultation with experts ,a questionnaire was made and presented to 47 managers and all specialists of purchase center of Police Logistic department.
Considering the importance of the results about the optimum supply of capital items in Police and availability of statistical population ,census method was used.
Results: Centralized method with average 4.15 had the most effectiveness in purchase of capital items in Police Logistic center.One important factor of depreciation in this method is high tonnage or high numbers of purchase. Dispersed method with average 3.99 placed second.Factors such as purchasing items with higher lifetime and higher expiry date ,purchasing on the bases of needs and considering keeping capacity , and purchasing in proper time were effective.Semi-centralized method with average 3.96 stood on the third place.Factors such as high speed in purchasing,and using existing local resources were effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: effectiveness
  • centralized purchase
  • semi-centralized purchase
  • dispersed purchase
  • capital items