ارزیابی اقتصادی مرکز تعمیرات و بازسازی آماد و پشتیبانی با تأکید بر بازسازی خودروهای سنگین (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نظامی- انتظامی)؛

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

با توجه به حجم سرمایه گزاری وسیعی که در مرکز تعمیرات و بازسازی سازمان موردمطالعه انجام‌شده است تعیین اقتصادی بودن این سرمایه گزاری آن و اینکه آیا از منابع موجود استفاده بهینه به عمل می‌آید، اهمیت فراوانی دارد. این تحقیق به به‌کارگیری مؤلفه‌های اقتصادی از قبیل تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر، تحلیل حساسیت و نسبت منافع به مخارج و مؤلفه‌های غیراقتصادی از قبیل کیفیت تعمیر، سهولت دسترسی، امنیت، دانش فنی و غیره، همچنین بررسی امکان استفاده از ظرفیت خالی مرکز تعمیرات و بازسازی سازمان موردمطالعه پرداخته است. نتیجه به‌دست‌آمده بیانگر آن است که ازنظر تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر و تجزیه‌وتحلیل نسبت منافع به مخارج مرکز تعمیرات و بازسازی سازمان موردمطالعه در وضعیت ضرر دهی قرار دارد و جایگاه مرکز بر روی نمودار نقطه سربه‌سر بسیار پایین‌تر از نقطه سربه‌سر است در ضمن نتیجه کلی حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ترجیحات مربوط به معیارهای اصلی و فرعی در ارتباط با سه گزینه سازمان موردمطالعه، بخش خصوصی و پیمانکاری که با استفاده از روش AHP محاسبه گردیده است با ترتیب سطوح مختلف ماتریس‌های تصمیم‌گیری در ارتباط باهدف، بهترین گزینه برای انجام فعالیت‌های تعمیرات و بازسازی خودروهای سنگین، حفظ وضع موجود و اداره فعالیت‌ها توسط سازمان موردمطالعه هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of overhaul center of logistics with emphasize on rebuilding heavy vehicles (case study: A military-police organization)

نویسندگان [English]

  • Mohammad taghi Taghavi fard 1
  • Asghar Aghayei 2
  • Ramin Ahmad poor 3
چکیده [English]

Considering the extensive investment being done on overhaul center of the organization under study, it is very important to determine whether it is economical to invest in this field and whether they make optimum usage from existing resources or not. This research have studied the usage of economic factors such as analyzing brake even point , sensibility and ratio of revenues to expenditures and noneconomic factors such as repair quality, access facility, security, technical knowledge and so on, as well as the possibility of making use of vacant capacity of overhaul and renovation center of the organization under discussion.
Results showed that considering analysation of break even point and analyzing ratio of revenues to expenditures in overhaul centers ,the organization under study suffered a loss and its position on the break even point diagram was far below the break even point.
Results gained from analysation of data ,and preferences between basic and subordinate criteria related to three choices in front of the organization were discussed.AHP method was used for the calculation, and different levels of decision making matrixes were used for objectives .Then it is concluded that continuing the present situation and conducting activities by the organization being studied is preferred over private sector and contractors for overhaul and rebuilding of heavy vehicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: economic evaluation
  • overhaul and rebuilding
  • heavy vehicles
  • ratio of revenues to expenditures
  • analyzing sensibilities