برون‌سپاری، راهبردی اثربخش در ترابری سازمان‌های نظامی و انتظامی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع

3 کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تأمین

چکیده

امروزه استفاده از برون‌سپاری به‌عنوان یکی از راهبردها و رویکردهای کلیدی توسعه سازمان‌ها شناخته‌شده است. شرکت‌های لجستیکی طرف سوم یا به‌اختصار 3PL ها ، شرکت‌هایی هستند که درزمینهٔ اجرا و مدیریت عملیات لجستیکی درونی و برونی و انجام وظایف پیچیده لجستیکی قابلیت‌های بالایی دارند و به ارائه خدمات می‌پردازند و یگان‌های پشتیبان، به‌ویژه ترابری می‌توانند قسمتی از امور پشتیبانی خود را به آن‌ها برون‌سپاری کنند. این پژوهش به‌منظور بررسی اثربخشی 3PL ها در ترابری سازمان‌های نظامی-انتظامی با استفاده از مدل بورک لیتوین که دارای 12 مؤلفه شامل محیط خارجی، مأموریت، رویه‌های مدیریت، ساختار، انگیزش، عملکرد، رهبری، مهارت، فرهنگ‌سازمانی، ارزش‌های فردی، سیستم و فضای واحد کاری انجام‌گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است که ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و برای تحلیل آن از روش‌های توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار spss استفاده‌شده است. در نتایج این تحقیق مشاهده می‌گردد که برون‌سپاری و به‌ویژه به‌کارگیری از 3PL ها در ترابری سازمان‌های نظامی-انتظامی راهبردی مؤثر و اثربخش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outsourcing, an effective strategy in transportation within military-police organizations

نویسندگان [English]

  • Hossein Eesaei 1
  • Karim Kashanian 2
  • Afshin Soheili Arshadi 3
چکیده [English]

Today, outsourcing is considered as a key strategy and function for development of organizations. Third party logistics companies or PL3s are companies that have high capabilities in implementation and management of internal and external logistical operations and performing complicated logistical tasks.
They present different services. Supportive units specially transportation units can outsource part of their supportive issues to them .This research has been done to examine the effectiveness of PL3s in transportation of military-police organizations by using Boork Litween Model .The Model has 12 factors including external environment ,mission, management procedures, structure, motivation, function, leadership, skill, organizational culture, individual values, work unit location and system.
The objective of this research is applied and has used descriptive-survey research method .Data collecting has been done through questionnaires .Deductive and descriptive research method as well as SPSS software have been used for analyzing. Research showed that outsourcing specially using PL3s in transportation of military-police organizations is an effective strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: effectiveness
  • Outsourcing
  • third party logistics companies(PL3s)
  • Military