شناسایی مهم‌ترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات در نظام سلامت و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک تخصیص خطی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان

3 کارشناس مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

به‌رغم توجه روزافزون به مفهوم سنتی زنجیره تأمین، توجه کمتری متوجه زنجیره تأمین خدمت بوده است. امروزه با توجه به رشد رو به گسترش سازمان‌های خدمات محور و همچنین مزیت راهبردی بودن تبعیت از مفهوم زنجیره تأمین، سازمان‌ها باید به‌سوی تلفیق این دو موضوع گام بردارند. از سوی دیگر در دنیای پررقابت امروزی، مفهوم نسبت جدید مدیریت دانش نیز می‌تواند برای سازمان‌ها، حکم یک سلاح راهبردی را داشته باشد. با توجه به این نکات، در مقاله پیش رو سعی شده است با نگاهی فرآیندی به مدیریت دانش، جایگاه این فرآیندها در یک زنجیره تأمین خدمت سنجیده شده و بررسی گردد. این تحقیق از منظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی هست و به لحاظ نوع انجام، در چارچوب تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار می‌گیرد. در مقاله حاضر پس از تائید مدل فرآیندی مدیریت دانش برای زنجیره تأمین خدمات، از طریق روش تخصیص خطی ابعاد این فرآیند اولویت‌بندی گردیده‌اند. اولویت‌بندی حاصل از حل مدل تخصیص خطی به‌این‌ترتیب بوده است که ابعاد ارزیابی و بازخورد، کاربرد و بهره‌برداری، انتقال، اشتراک و توزیع، کسب، خلق و توزیع دانش و نهایت سازمان‌دهی، نگهداری و انبار به ترتیب مهم‌ترین ابعاد مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمت در نظام سلامت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the most important processes of knowledge management in service supply chain within health system and their preferences by using linear allocation technic

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shifiee Nik Abady 1
  • Nasim Atayei 2
  • Mostafa Mazandarani 3
چکیده [English]

In spite of increasing attention to traditional concept of supply chain, there have been less attention to service supply chain. Nowadays, regarding expanding growth of service-based organizations as well as strategic advantages of supply chain concept, organizations should combine these two topics . On the other hand, due to the global increasing competitions, new knowledge management can be a strategic weapon for organizations. Considering these points, this article has tried to have a process look toward knowledge management and evaluate the position of these processes within a service supply chain. This research is placed in the category of applied researches from objective point of view, and it is of surrey-descriptive research type. This article confirmed the process model of knowledge management for service supply chain. Then process dimensions have been preferred through linear allocation method. According to this allocation, the dimensions of evaluation and feedback, application and exploitation, transmission, sharing and distribution, learning, creating and distribution of knowledge and organizing, maintenance and storehouse, in order, are the most important dimensions of knowledge management in service supply chain in health system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: knowledge
  • knowledge management
  • Service
  • service supply chain
  • linear allocation