تبیین جایگاه استانداردسازی آماد و پشتیبانی در سند راهبردی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مدیریت راهبردی راهی است برای کمک به سازمان برای روبرو شدن با تغییرات متلاطم محیطی و حل مهم‌ترین مسائل مبتلابه آن از طریق شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف و استفاده بهینه از فرصت‌ها و موقعیت‌ها برای فائق آمدن بر ضعف‌ها و تهدیدهایی که موجودیت سازمان را به خطر می‌اندازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان کاربست مفهوم استاندارد و استانداردسازی در سند راهبردی است. جهت پاسخ‌گویی به سؤال‌های تحقیق، ابتدا ساختار و اجزای تشکیل‌دهنده سند راهبردی سازمان موردمطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس، واژه "استانداردسازی" به انضمام کلیه واژگان مترادف با این مفهوم که دارای بار معنایی مشابه‌اند، تعیین گردید آنگاه، بامطالعه دقیق سند راهبردی نحوهٔ توزیع و میزان فراوانی مفهوم "استانداردسازی" احصاء شده و با تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق، میزان اهمیت فرآیند استانداردسازی در مأموریت‌های سازمان تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: از واژه استاندارد و استانداردسازی بیش از 16 مرتبه در بخش‌های مختلف سند راهبردی به‌ویژه در بخش تدوین اهداف راهبردی استفاده گردیده حدود شانزده مرتبه نیز از واژگان: نهادینه‌سازی، یکنواخت و یکپارچگی به‌عنوان سه واژه همسنگ و هم‌تراز با مفهوم استانداردسازی استفاده‌شده است. تکرار مکرر این واژه در بخش‌های مختلف سند راهبردی و کاربست متوالی آن در بخش اهداف راهبردی و راه‌کارهای اجرایی، مبین اهمیت جایگاه استاندارد و فرآیند استانداردسازی فعالیت‌ها در نظام برنامه‌ریزی راهبردی سیاست‌های کلان سازمان است.
به تعبیر دیگر، معنای ضمنی این جمله آن است که ازنظر سیاست‌گذاران و راهبردهای سازمان، از طریق تعمیق و تعمیم مفهوم استاندارد و استانداردسازی در اسناد راهبردی بخشی و وظیفه‌ای و جاری‌سازی آن در فرآیندهای اجرایی سازمان، می‌توان کیفیت خدمات انتظامی را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the position of logistics standardization in strategic document

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafari
چکیده [English]

strategic management is a way of helping an organization to face the environmental changes and solving its most important problems by identifying strengths and weaknesses and the best use of opportunities and situations to overcome those weaknesses and threats that endanger the existence of the organization. The main objective of this study is to evaluate the application of the concept of "standard" and "standardization" in strategic document.
To answer the research questions, first the structure and components of the organization strategic document were assessed and then the term "standardization" as well as all synonyms having similar connotations were presented. Afterwards, a detailed study of strategic document was done in order to determine the distribution method and frequency of the counted "standardization" concept, and by analyzing research findings, the importance of standardization process in police missions was determined. Research showed that the terms "standard" and "standardization" have been used more than 16 times in different parts of the strategic document, particularly in the formulation of strategic objectives.
Terms, "institutionalization" "uniformity" and "integration" have been used about 16 times as three synonyms for the concept of standardization.
High frequency of the term in different parts of the strategic document and its successive usage in strategic objectives and executive strategies showed the importance of standard position and standardization process of the activities within the strategic planning system and Macro policies of the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: standard
  • Standardization
  • Strategic document