ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر خروج از خدمت خودروهای سبک

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آماد پشتیبانی

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

چکیده

تعیین عمر خدمتی خودروهای سبک در سازمان‌های نظامی و انتظامی به‌عنوان یک موضوع حائز اهمیت برای آماده بکاری و اجرای مأموریت‌های محوله موردتوجه است. هدف از تدوین این مقاله تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر محاسبه عمر خدمتی و خروج از خدمت خودروهای سبک یکی از سازمان‌ها است که با روش پیمایشی انجام گردیده است.
جامعه موردنظر این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان در مناطق مختلف جغرافیایی که آشنایی به امور خودرویی داشتند در نظر گرفته‌شده است.
اطلاعات این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه، مشاهده، جلسه با خبرگان و بررسی اسناد و مدارک داده‌ها، گردآوری گردیده و توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. درنهایت عوامل مؤثر بر تعیین عمر خودروهای سبک شامل هفده مورد مشخص و معرفی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for determining effective factors on exiting of light vehicles from service

نویسندگان [English]

  • Morid Abbas Hasanvand 1
  • Reza Hajizadeh 2
  • Mehrab Ramak 3
چکیده [English]

Determination of service lifetime of light vehicles in military and police organizations is very important for their readiness and implementation of delegated missions. The purpose of this article is the analization of effective factors on calculation of service lifetime of light vehicles and their exit from service within an organization. It has been done in survey research method.
It has considered the viewpoints of managers and experts that were familiar with vehicle affairs in different geographic areas.
The data of the research have been gathered by using questionnaires, observation, meeting with experts and reviewing documents and evidences. Then, they have analyzed by SPSS software . Finally 17 cases were recognized and presented as effective factors on identification of light vehicles lifetime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Service lifetime of light vehicles
  • Vehicle model
  • mission type
  • Land type