عارضه یابی زنجیره تأمین مواد غذایی لجستیک درسازمان های نظامی– انتظامی و ارائه راهکارهای بهینه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 کارشناس ارشد مدیریت آماد

چکیده

این پژوهش باهدف عارضه‌یابی زنجیره تأمین مواد غذایی لجستیک در سازمان‌های نظامی - انتظامی و ارائه راهکارهای بهینه انجام شد. هدف از عارضه‌یابی زنجیره تأمین مواد غذایی کمک به لجستیک سازمان جهت توسعه ظرفیت مدیریت به‌منظور اجرای طرح‌های تحول و ایجاد تغییرات برای بهبود و پیشرفت آن بوده است. لذا شناخت و تشخیص عارضه‌های احتمالی مقدم بر هر فعالیت و اقدامی است و به این منظور مدل‌های گوناگونی با رویکردهای متفاوت موردبررسی قرار گرفت. که درنهایت، در این تحقیق سعی شده که زنجیره تأمین مواد غذایی آماد و پشتیبانی با رویکرد فرآیندی موردبررسی و عارضه‌یابی قرار گیرد. جهت نیل به این هدف از چارچوب مدل SCOR به‌عنوان مدل مفهومی تحقیق استفاده‌شده است. این مدل دربردارنده پنج فعالیت مدیریتی مجزا شامل: برنامه‌ریزی، منبع یابی، ساخت، تحویل و بازگشت می‌باشد که بر اساس این فعالیت‌ها و 13 فرآیند زنجیره تأمین مواد غذایی، پرسشنامه تحقیق تهیه و تنظیم‌شده است.
پرسشنامه تحقیق بعد از سنجش روایی (محتوایی) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) بین نمونهٔ آماری که متشکل از مدیران و خبرگان و کارشناسان ارشد مرتبط با موضوع تحقیق در معاونت آماد و پشتیبانی رده موزد مطالعه به تعداد 43 نفر توزیع گردید و نظرات و دیدگاه‌های آنان جمع‌آوری و موردبررسی قرار گرفت. در ادامه جهت تعیین چالش‌ها و مشکلات زنجیره تأمین مواد غذایی لجستیک از آزمون تی تک نمونه‌ای وجهت نشان دادن روابط بین مؤلفه‌های تحقیق نرم‌افزار 16spss و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
عارضه‌های شناسایی‌شده در زنجیره تأمین مواد غذایی لجستیک بر اساس نتایج آزمون تی با استفاده از مدل فریدمن رتبه‌بندی گردید و نتایج نشان داد که دو مؤلفه شناسایی، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان و بررسی مقدورات و محدودیت‌ها حداقل مطلوبیت‌های حد انتظار را ندارند، و مؤلفه‌هایی هستند که آسیب‌ها و چالش‌های آماد و پشتیانی در آن‌ها شکل می‌گیرد. و درنهایت بر اساس گام‌ها و پروژه‌های بهبود، راهکارهای بهبود زنجیره تأمین مواد غذایی آماد و پشتیبانی، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of purchase methods of capital items in Police Logistic center

نویسندگان [English]

  • sivash nosrat panah 1
  • Hossein Eesayee 2
  • Fariborz Amiri 2
  • Seyyed hamid Fattahi 3
چکیده [English]

This research has been done in order to find defects of logistics food supply chain in military and police organizations and to present optimized strategies. The purpose of pathology of food supply chain is to help organization logistics to develop management capacity in order to accomplish change programs and to make changes for improvement and progress. So, identification and recognition of probable defects are prior to any activities and measures. Therefore, different models with different approaches were studied. Finally, we tried to study the pathology of logistics supply chain with process approach in this research. In order to achieve this purpose, SCOR model framework has been used as research conceptual model. The model has five distinct management activities including: planning, source finding, production, delivering and regression, according to them and 13 food supply chain processes, the research questionnaire has been made. After testing validity(content) and reliability (cronbach alfa coefficient) the research questionnaire was distributed among statistical sample included 43 managers, experts and senior specialists of the research topic in logistics center. Then, their viewpoints were collected and studied. Single sample T test was used to show the challenges and problems of logistics food supply chain, and 16 spss software and Spearman correlation coefficient were used to show the relations between research factors.
Identified pathologies within logistic supply chain were graded and classified according to T test results by using Friedman model. Results showed that the two factors of recognition, evaluation and selection of suppliers and studying capabilities and limitations didn’t have the least expected desirabilities ; and the logistics challenges and harms are placed within these factors. Finally, according to improvement paces and plans, the improvement strategies for logistics food supply chain were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : effectiveness
  • centralized purchase
  • semi-centralized purchase
  • dispersed purchase
  • capitalitems